หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2555   13 พ.ย. 2555   14 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 237 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 238 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 247 , 248 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียน 249 , 2410 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
5 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องมารยาท อาคาร1 ชั้น 1 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
6 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
7 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 2310 , 239 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารห้องสมุด/ห้องเรียนรวม 12 พ.ย. 2555 09.00-15.00
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้นล่าง 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้นล่าง 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง หอประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง ใต้อาคารเรียน 1 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ใต้อาคาร5 สนามวอลเลย์บอล 12 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 214 12 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 215 12 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อารคารหอประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 133 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 134 , 135 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 142 , 143 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 144 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 145 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 533 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 534 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
10 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
11 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
12 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
13 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
14 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
15 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
16 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
17 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
18 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
19 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
20 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
21 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
22 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
23 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
24 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
25 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
26 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
27 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
28 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
29 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
30 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์และลานลีลาวดี 12 พ.ย. 2555 09.00
31 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์และลานลีลาวดี 12 พ.ย. 2555 09.00
32 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์และลานลีลาวดี 12 พ.ย. 2555 09.00
33 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์และลานลีลาวดี 12 พ.ย. 2555 09.00
34 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
35 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
36 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00
37 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 12 พ.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน 1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม2 12 พ.ย. 2555 08.00-13.00
4 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม1 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
5 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน 1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม2 12 พ.ย. 2555 08.00-13.00
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องโสตฯ อาคารเรียน2 12 พ.ย. 2555 09.00
8 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม2 12 พ.ย. 2555 08.00-13.00
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน3 12 พ.ย. 2555 09.00-11.00
10 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์วิชาการ อาคารเรียน1 12 พ.ย. 2555 09.00
12 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม3 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์การงานฯ อาคารเรียน3 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม3 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม3 12 พ.ย. 2555 14.00-17.00
19 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์วิชาการ อาคารเรียน1 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
20 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์วิชาการ อาคารเรียน1 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
21 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 คอม2 12 พ.ย. 2555 08.00-13.00
22 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์วิชาการ อาคารเรียน1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สนามโรงเรียนวัดควนวิเศษ 12 พ.ย. 2555 08.00-11.30
2 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุม ห้อง 572 12 พ.ย. 2555 08.30-12.00
3 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องสมุดอาคาร5. ชั้น ชั้น5 12 พ.ย. 2555 08.30-12.00
4 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องสมุด. อาคาร 5 ชั้น 5 12 พ.ย. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]