สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองมา
 
1. นางดอกรัก  รักษา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวโสภา   ลีจรรยาวัตร์
 
1. นางดอกรัก  รักษา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชัญญานุช   วงศ์ภาสิริ
 
1. นางสาวปภาวดี   เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายวีรยุทธ  โสมะภีร์
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 1. นางสาวสุทัตตา   รำวุธ
 
1. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   สายชล
 
1. นายเอนก  เป็งมูล
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ถาปัน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อินจับ
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจิราวรรณ   ใจถา
2. นายสุเมธ  วุฒิชัยปัญญา
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมึแยะพอ  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางสาวศิริพรรณ  มุลพรม
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวนิรมล  ว่างศิริกุล
 
1. นางสาวศิริพรรณ   มุลพรม
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชธินาถ   อภิวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตันติจิตจารุ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   นันใจวงษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพาชุมพู
2. นางสาวศิริพรรณ  มุลพรม
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร   บรรจงธรรม
2. นางสาวอศัลยา   เสาหล้่า
3. นางสาวอัจฉรา   หอมชื่น
 
1. นายจิระพงษ์  สุริยา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทพาชุมพู
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณภัทร  อินทร์โพธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หทัยแสนสุขสม
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.2 เงิน 5 1. นายรัฐพงษ์   ยวงผ้า
2. นายอานันท์  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยุดา  นาละต๊ะ
 
1. นางมะลิวรรณ  สุริยา
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาววริษา   วงษ์คำลือ
 
1. นายจิระพงษ์  สุริยา
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงดอกเหมย   ไ่ม่มีชื่อสกุลตามทร.14
2. เด็กหญิงทิวา  อนุรักษ์พบพระ
3. เด็กหญิงเรืองอุไร   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายทวีศิลป์   ปานสินชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวชุติมา  งามยิ่งสกุล
2. นางสาวสุนันธา   วังวงษ์
3. นายเกรียงไกร  มงคลคีรีศรี
 
1. นายธีรกานต์   เพ็ชรโนรา
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาลินี  ทองดี
2. นางสาวสมใจ  แสงท้าว
3. นางสาวสุชาดา  ตั้งมานะกิจ
 
1. นางสาวสาลินี  เอี่ยมกี่
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวพรรณวดี   จูเกษม
2. นายรักษิต   ทิพย์โรจน์
3. นายรัชชานนท์   ทับศรีแก้ว
 
1. นายเฉลิม  ระบอบ
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกศิริ   เงินมาก
2. เด็กหญิงธัญชนก  เชิดสวรรค์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พ่วงพีอภิชัย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวณัฐวศา   กาสุนา
3. นางสาวนิละมัย   แสนสุภา
 
1. นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50.29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรัตน์   คีรีประสานต์
2. เด็กชายศุภากร   นาคบุญมา
 
1. นายพรหมนิมิตร  ลอยสง
 
24 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   งามจรัสศรีวิชัย
2. เด็กชายสมเกียรติ์   สังขพิชัย
 
1. นายพรหมนิมิต   ลอยสง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานี  คีรีชื่นชม
2. เด็กหญิงธนพร  มิ่งไพรเวช
3. เด็กหญิงมิตรา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
4. เด็กหญิงอัณศยา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
5. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ว่าง
 
1. นางนงคราญ  ยอดเกตุ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 1. นายนิจนิทัศน์  อินต๊ะแสน
2. นางสาวปริมล  ปัญญาเรือนแก้ว
3. นายศุภกิตต์   หนานปินใจ
4. นายสิทธิพล   พรมไชย
5. นางสาวสุทธิดา   ตาวงค์เสน
 
1. นางนงคราญ  ยอดเกตุ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปันแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
3. เด็กหญิงนุสบา   ต๊ะสุ
4. เด็กหญิงปรารถนา   ธรรมวุฒิ
5. เด็กหญิงสมจิตร   ยางตระกูล
 
1. นางนงคราญ  ยอดเกตุ
2. นางนุจรีย์   คำวันนา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตยา  แสนคำลือ
2. นายธนวัต  แสนเสริฐ
3. นางสาวธิดารัตน์   กันใจ
4. นายธิติ  อุ่นใจ
5. นางสาวสิริกร  ลีพิพัฒนกุล
 
1. นายประภาส  อินสา
2. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชูเกียรติ   แซ่ลี
2. นายณัฐพล  รัศมียิ่งมงคล
3. นายนฤเบศ   เพชรคง
4. นางสาววราภรณ์   เมฆฉาย
5. นายสรัช  ชัยภูมิเสรี
 
1. นางสาวกรทิพา  ตระกูลคีรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนิยา  คีรีเกริกก้อง
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพดล  ซางแก้ว
2. เด็กหญิงศิริญญา   ตาวงค์เสน
 
1. นางนุจรีย์   คำวันนา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแสงดาว  สิยะ
2. นายโกนัย  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์   ผัดอิ่น
2. เด็กหญิงชุติมา  ชมแสงธาดา
3. เด็กหญิงธนิสร   ยักพันธ์
4. เด็กหญิงธันยพร   สุรินทร์
5. เด็กหญิงนาตยา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
6. เด็กหญิงน้ำฝน   ชุ่มเย็น
7. เด็กหญิงพรวรินทร์   พลอยพวงทิพย์
8. เด็กหญิงพรสินี  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
9. เด็กหญิงพัชรพร   สีใจคำ
10. เด็กหญิงวิมล  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
11. เด็กหญิงอรทัย  พลคีรีรักษ์
12. เด็กหญิงอรยา   โคตรสา
13. เด็กหญิงอรวรรณ   เอี่ยมสอาด
14. เด็กหญิงเอส่าดา   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
15. เด็กหญิงโชติกา  อุดมศรีมงคล
 
1. นางสาวชุลีกร   สิงห์มะสิ
2. นายเสรี  บัวศรี
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คีรีคำรณ
2. เด็กหญิงโสภิดา   วนาลีสุนทร
 
1. นายเสรี  บัวศรี
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา   มาตอง
2. นางสาวนัทธมน   ก๋าแก่น
 
1. นายสิทธิชัย   กุลมิตร
 
36 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิมุต  ใจรังกา
2. นายวุฒิไกร   มั่นมงคลเดช
3. นายอาเบอะ   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
37 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายทนงศักดิ์  มั่นสมบูรณ์ส่ง
2. นางสาวน่อยู  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
3. นายแอ้เซมู  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
38 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา   เขียวจา
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
39 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายออมสิน  แสงสีสกายเลิศ
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
40 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมบัติ  ถมยาประดิษฐ์
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
41 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวายุ  สกุลงามศิริ
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
42 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นายชัยทู   สหรัตนพันธ์
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
43 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 0 - 1. นายอนิวัตติ์   สิงห์แก้ว
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
44 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศยง   แก้วจัด
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวรัชนีกร  ชัยรัตน์กุลเดช
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวอชรายุ  ศักดิ์บัณฑิตวงค์
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชลัท  ทรงบุญธรรม
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวธิดา   สรรวัฒนะ
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
49 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  แสงสี
2. นางสาวชไมพร  เขียนแก้ว
3. นายธนกร  จันน้อย
4. นายปริญญา  หล้าน้ำคำ
5. นายพงษ์สิทธิ์  คีรีวิศาล
6. นายภาสกร  เสนแก้ว
7. นายมานัส  สุขจิตตรง
8. นางสาวสมพร  เทพพิทักษ์
9. นางสาวอนุธิดา  ชมสอนสวรรค์
10. นางสาวแพรวนภา   อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
50 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ฟองน้อย
2. เด็กหญิงชญานี   พูนคำ
3. เด็กหญิงดารณี   ศรีถีรติการ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  คีรีถิรกุล
5. เด็กหญิงปวีณา  ทิน้อย
 
1. นางสาวสุพัฒตรา   เปรมปรี
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ดาราวรรณ
2. เด็กชายเมทนี   ใจทะนะ
3. เด็กชายเอกพันธ์   คำแจ้
 
1. นายอนุกรณ์   เมาหา
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นายดนุสรณ์   แสนวงษา
2. นายประวัติ  สมภพวรพงษ์
3. นายวัชระ   เมาหา
 
1. นายอนุกรณ์  เ้มาหา
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เทาทา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   ชาพรมมา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารวี   คำปวนโห้ว
2. นางสาวนิภาภรณ์  จิตรตรง
3. นางสาวอรัญญา   เชียงแขก
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
2. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกานติมา   บุญศรี
2. นางสาวชลนิภา   ชื่นยศ
3. นางสาวฐิติพร   ซอนต๋า
4. นายธเนศ  วงศ์สวัสดิ์
5. นางสาวพิมพ์ประกาย  ภูผาผุย
6. นางสาววิไลพร   หมายผดุงกิจ
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพล   ส่างโน
2. เด็กหญิงขวัญตา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
3. เด็กหญิงทิชาภัทร   หอมบุปผา
4. เด็กหญิงปราณี  ศีลหนุน
5. เด็กหญิงพจนีย์  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
6. เด็กหญิงสุวดี   อำไพจิตสว่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนิช  นุ่มเนื้อ
2. นายวิศรุต  หงษ์คง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิฆัมพร  มาปา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ต๊ะอ้าย
 
1. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
2. นางสาวสุกัญญา  สืบแก้วหล้า
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กันใจ
2. เด็กชายธนาตย์   ต๊ะต้องใจ
3. เด็กชายภรัณยู  กวินวาณิช
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธันย์ชนก  บุญเสมา
2. นางสาวอรณิชา   เริงศิริ
3. นางสาวเสาวนีย์  บุปผา
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดชนก  วนาลีอภิบาล
2. นางสาวพัทร์ธีรา  เรืองอรุณกิจ
3. นางสาวเยาวภา   แซ่ย่าง
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิตรกร    ตระกูลลักขณา
2. เด็กชายไชยวัฒน์   คำแก้ว
 
1. นางสาวจิตราภรณ์   อินทิพย์
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกวนัญ   ดวงสง่า
2. นางสาวมนวิภา  โมกล้า
3. นางสาววาสิตา  บุญพรวงศ์
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายณัฐพล   รังษิมาศ
2. นางสาวสุมาลี  เพ็งวงษ์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  อินทิพย์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 4 1. นางสาวนฤมล  มั่นสมสกุลชัย
2. นางสาวนิภา  ตระกูลจารุ
3. นางสาวราตรี  อรุณนที
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
2. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 4 1. นางสาวรณพร   แซ่ย้าง
2. นายวรวุธ  เมธสกุลชัย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   อินทศร
 
67 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอภิษฎา  เรืองรองอำนาจ
 
1. นางสุวิมล  เสระศาสตร์
 
68 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมิเย   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางสุวิมล  เสระศาสตร์
 
69 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตะวันโตฉาย
 
1. นางพิมใจ  มีธรรมสวนะ
 
70 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอชิรญา  คำมา
 
1. นางพิมใจ  มีธรรมสวนะ
 
71 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   คีรีอารักษ์
 
1. นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก
 
72 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์   มั่งมี
 
1. นางสาวชุลีกร  สิงห์มะสิ
 
73 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวโสภา  ศรีโสภาสายชล
 
1. นางสาวชุลีกร  สิงห์มะสิ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายเทพศิรินทร์  ก้านแก้ว
 
1. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  ทัพภูตา
2. นางสาวชนม์นิภา  จังก๋า
3. นายธนกร  คีรีเรืองรอง
4. นายปาลทัต   กะนะ
5. นางสาวรุ่งทิวา   ทิโน
6. นางสาวศิริพร  กันเอี้ยง
7. นายสันติ   วงศ์คำลือ
8. นายสุรินทร์   ปัญญาคำ
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนนันท์   คำหา
2. เด็กหญิงฤดีกาญจน์   ต๊ะอ้าย
3. เด็กหญิงอรณี   มณีคำ
 
1. นางสาวปภาวดี   เจริญสุข
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ   ทองนอก
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่ม้า
3. นางสาวพิชญธิดา   คงบาง
 
1. นางสาวปภาวดี   เจริญสุข
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรี   เพชรไทย
2. เด็กหญิงเนาะไอ  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายบุญสืบ  ลอดแปง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเจนจิรา  ทองหล่อ
 
1. นายบุญสืบ  ลอดแปง
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายรัชกฤช   เกื้อลภัส
2. เด็กชายวรเมธ  ฝ้ายเงิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   เทพาชุมพู
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายธวัชชัย  พุฒิไชยจรรยา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   เทพาชุมพู
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายผดุงเกียรติ   วงษ์คำลือ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   เทพาชุมพู
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายรัตนชัย  สินเช้า
 
1. นางสาวจุฑารัตน์    เทพาชุมพู