สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมึแยะพอ  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางสาวศิริพรรณ  มุลพรม
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณภัทร  อินทร์โพธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หทัยแสนสุขสม
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยุดา  นาละต๊ะ
 
1. นางมะลิวรรณ  สุริยา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาววริษา   วงษ์คำลือ
 
1. นายจิระพงษ์  สุริยา
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงดอกเหมย   ไ่ม่มีชื่อสกุลตามทร.14
2. เด็กหญิงทิวา  อนุรักษ์พบพระ
3. เด็กหญิงเรืองอุไร   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายทวีศิลป์   ปานสินชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50.29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรัตน์   คีรีประสานต์
2. เด็กชายศุภากร   นาคบุญมา
 
1. นายพรหมนิมิตร  ลอยสง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอภิษฎา  เรืองรองอำนาจ
 
1. นางสุวิมล  เสระศาสตร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตะวันโตฉาย
 
1. นางพิมใจ  มีธรรมสวนะ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอชิรญา  คำมา
 
1. นางพิมใจ  มีธรรมสวนะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์   มั่งมี
 
1. นางสาวชุลีกร  สิงห์มะสิ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวโสภา  ศรีโสภาสายชล
 
1. นางสาวชุลีกร  สิงห์มะสิ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรี   เพชรไทย
2. เด็กหญิงเนาะไอ  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายบุญสืบ  ลอดแปง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเจนจิรา  ทองหล่อ
 
1. นายบุญสืบ  ลอดแปง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายผดุงเกียรติ   วงษ์คำลือ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   เทพาชุมพู
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายรัตนชัย  สินเช้า
 
1. นางสาวจุฑารัตน์    เทพาชุมพู