สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวโสภา   ลีจรรยาวัตร์
 
1. นางดอกรัก  รักษา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชัญญานุช   วงศ์ภาสิริ
 
1. นางสาวปภาวดี   เจริญสุข
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชธินาถ   อภิวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตันติจิตจารุ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   นันใจวงษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพาชุมพู
2. นางสาวศิริพรรณ  มุลพรม
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวชุติมา  งามยิ่งสกุล
2. นางสาวสุนันธา   วังวงษ์
3. นายเกรียงไกร  มงคลคีรีศรี
 
1. นายธีรกานต์   เพ็ชรโนรา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิตรกร    ตระกูลลักขณา
2. เด็กชายไชยวัฒน์   คำแก้ว
 
1. นางสาวจิตราภรณ์   อินทิพย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายณัฐพล   รังษิมาศ
2. นางสาวสุมาลี  เพ็งวงษ์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  อินทิพย์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 4 1. นางสาวนฤมล  มั่นสมสกุลชัย
2. นางสาวนิภา  ตระกูลจารุ
3. นางสาวราตรี  อรุณนที
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
2. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายธวัชชัย  พุฒิไชยจรรยา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   เทพาชุมพู