สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองมา
 
1. นางดอกรัก  รักษา
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   สายชล
 
1. นายเอนก  เป็งมูล
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจิราวรรณ   ใจถา
2. นายสุเมธ  วุฒิชัยปัญญา
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.2 เงิน 5 1. นายรัฐพงษ์   ยวงผ้า
2. นายอานันท์  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานี  คีรีชื่นชม
2. เด็กหญิงธนพร  มิ่งไพรเวช
3. เด็กหญิงมิตรา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
4. เด็กหญิงอัณศยา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
5. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ว่าง
 
1. นางนงคราญ  ยอดเกตุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 1. นายนิจนิทัศน์  อินต๊ะแสน
2. นางสาวปริมล  ปัญญาเรือนแก้ว
3. นายศุภกิตต์   หนานปินใจ
4. นายสิทธิพล   พรมไชย
5. นางสาวสุทธิดา   ตาวงค์เสน
 
1. นางนงคราญ  ยอดเกตุ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คีรีคำรณ
2. เด็กหญิงโสภิดา   วนาลีสุนทร
 
1. นายเสรี  บัวศรี
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นายชัยทู   สหรัตนพันธ์
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
9 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศยง   แก้วจัด
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวอชรายุ  ศักดิ์บัณฑิตวงค์
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กันใจ
2. เด็กชายธนาตย์   ต๊ะต้องใจ
3. เด็กชายภรัณยู  กวินวาณิช
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธันย์ชนก  บุญเสมา
2. นางสาวอรณิชา   เริงศิริ
3. นางสาวเสาวนีย์  บุปผา
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมิเย   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางสุวิมล  เสระศาสตร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  ทัพภูตา
2. นางสาวชนม์นิภา  จังก๋า
3. นายธนกร  คีรีเรืองรอง
4. นายปาลทัต   กะนะ
5. นางสาวรุ่งทิวา   ทิโน
6. นางสาวศิริพร  กันเอี้ยง
7. นายสันติ   วงศ์คำลือ
8. นายสุรินทร์   ปัญญาคำ
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนนันท์   คำหา
2. เด็กหญิงฤดีกาญจน์   ต๊ะอ้าย
3. เด็กหญิงอรณี   มณีคำ
 
1. นางสาวปภาวดี   เจริญสุข
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายรัชกฤช   เกื้อลภัส
2. เด็กชายวรเมธ  ฝ้ายเงิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   เทพาชุมพู