สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายวีรยุทธ  โสมะภีร์
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 1. นางสาวสุทัตตา   รำวุธ
 
1. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ถาปัน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อินจับ
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร   บรรจงธรรม
2. นางสาวอศัลยา   เสาหล้่า
3. นางสาวอัจฉรา   หอมชื่น
 
1. นายจิระพงษ์  สุริยา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทพาชุมพู
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาลินี  ทองดี
2. นางสาวสมใจ  แสงท้าว
3. นางสาวสุชาดา  ตั้งมานะกิจ
 
1. นางสาวสาลินี  เอี่ยมกี่
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกศิริ   เงินมาก
2. เด็กหญิงธัญชนก  เชิดสวรรค์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พ่วงพีอภิชัย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวณัฐวศา   กาสุนา
3. นางสาวนิละมัย   แสนสุภา
 
1. นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   งามจรัสศรีวิชัย
2. เด็กชายสมเกียรติ์   สังขพิชัย
 
1. นายพรหมนิมิต   ลอยสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปันแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
3. เด็กหญิงนุสบา   ต๊ะสุ
4. เด็กหญิงปรารถนา   ธรรมวุฒิ
5. เด็กหญิงสมจิตร   ยางตระกูล
 
1. นางนงคราญ  ยอดเกตุ
2. นางนุจรีย์   คำวันนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตยา  แสนคำลือ
2. นายธนวัต  แสนเสริฐ
3. นางสาวธิดารัตน์   กันใจ
4. นายธิติ  อุ่นใจ
5. นางสาวสิริกร  ลีพิพัฒนกุล
 
1. นายประภาส  อินสา
2. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชูเกียรติ   แซ่ลี
2. นายณัฐพล  รัศมียิ่งมงคล
3. นายนฤเบศ   เพชรคง
4. นางสาววราภรณ์   เมฆฉาย
5. นายสรัช  ชัยภูมิเสรี
 
1. นางสาวกรทิพา  ตระกูลคีรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนิยา  คีรีเกริกก้อง
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพดล  ซางแก้ว
2. เด็กหญิงศิริญญา   ตาวงค์เสน
 
1. นางนุจรีย์   คำวันนา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแสงดาว  สิยะ
2. นายโกนัย  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์   ผัดอิ่น
2. เด็กหญิงชุติมา  ชมแสงธาดา
3. เด็กหญิงธนิสร   ยักพันธ์
4. เด็กหญิงธันยพร   สุรินทร์
5. เด็กหญิงนาตยา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
6. เด็กหญิงน้ำฝน   ชุ่มเย็น
7. เด็กหญิงพรวรินทร์   พลอยพวงทิพย์
8. เด็กหญิงพรสินี  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
9. เด็กหญิงพัชรพร   สีใจคำ
10. เด็กหญิงวิมล  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
11. เด็กหญิงอรทัย  พลคีรีรักษ์
12. เด็กหญิงอรยา   โคตรสา
13. เด็กหญิงอรวรรณ   เอี่ยมสอาด
14. เด็กหญิงเอส่าดา   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
15. เด็กหญิงโชติกา  อุดมศรีมงคล
 
1. นางสาวชุลีกร   สิงห์มะสิ
2. นายเสรี  บัวศรี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา   มาตอง
2. นางสาวนัทธมน   ก๋าแก่น
 
1. นายสิทธิชัย   กุลมิตร
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิมุต  ใจรังกา
2. นายวุฒิไกร   มั่นมงคลเดช
3. นายอาเบอะ   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายทนงศักดิ์  มั่นสมบูรณ์ส่ง
2. นางสาวน่อยู  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
3. นายแอ้เซมู  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา   เขียวจา
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
20 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายออมสิน  แสงสีสกายเลิศ
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
21 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมบัติ  ถมยาประดิษฐ์
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวายุ  สกุลงามศิริ
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวรัชนีกร  ชัยรัตน์กุลเดช
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวธิดา   สรรวัฒนะ
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
25 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  แสงสี
2. นางสาวชไมพร  เขียนแก้ว
3. นายธนกร  จันน้อย
4. นายปริญญา  หล้าน้ำคำ
5. นายพงษ์สิทธิ์  คีรีวิศาล
6. นายภาสกร  เสนแก้ว
7. นายมานัส  สุขจิตตรง
8. นางสาวสมพร  เทพพิทักษ์
9. นางสาวอนุธิดา  ชมสอนสวรรค์
10. นางสาวแพรวนภา   อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
26 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ฟองน้อย
2. เด็กหญิงชญานี   พูนคำ
3. เด็กหญิงดารณี   ศรีถีรติการ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  คีรีถิรกุล
5. เด็กหญิงปวีณา  ทิน้อย
 
1. นางสาวสุพัฒตรา   เปรมปรี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ดาราวรรณ
2. เด็กชายเมทนี   ใจทะนะ
3. เด็กชายเอกพันธ์   คำแจ้
 
1. นายอนุกรณ์   เมาหา
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นายดนุสรณ์   แสนวงษา
2. นายประวัติ  สมภพวรพงษ์
3. นายวัชระ   เมาหา
 
1. นายอนุกรณ์  เ้มาหา
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เทาทา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   ชาพรมมา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารวี   คำปวนโห้ว
2. นางสาวนิภาภรณ์  จิตรตรง
3. นางสาวอรัญญา   เชียงแขก
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
2. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกานติมา   บุญศรี
2. นางสาวชลนิภา   ชื่นยศ
3. นางสาวฐิติพร   ซอนต๋า
4. นายธเนศ  วงศ์สวัสดิ์
5. นางสาวพิมพ์ประกาย  ภูผาผุย
6. นางสาววิไลพร   หมายผดุงกิจ
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพล   ส่างโน
2. เด็กหญิงขวัญตา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
3. เด็กหญิงทิชาภัทร   หอมบุปผา
4. เด็กหญิงปราณี  ศีลหนุน
5. เด็กหญิงพจนีย์  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
6. เด็กหญิงสุวดี   อำไพจิตสว่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนิช  นุ่มเนื้อ
2. นายวิศรุต  หงษ์คง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิฆัมพร  มาปา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ต๊ะอ้าย
 
1. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
2. นางสาวสุกัญญา  สืบแก้วหล้า
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดชนก  วนาลีอภิบาล
2. นางสาวพัทร์ธีรา  เรืองอรุณกิจ
3. นางสาวเยาวภา   แซ่ย่าง
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกวนัญ   ดวงสง่า
2. นางสาวมนวิภา  โมกล้า
3. นางสาววาสิตา  บุญพรวงศ์
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 4 1. นางสาวรณพร   แซ่ย้าง
2. นายวรวุธ  เมธสกุลชัย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   อินทศร
 
38 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   คีรีอารักษ์
 
1. นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ   ทองนอก
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่ม้า
3. นางสาวพิชญธิดา   คงบาง
 
1. นางสาวปภาวดี   เจริญสุข