สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นางสาวปิยะธิดา  สาบุ่ง
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวชลธิชา  ดวงมาลา
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธิดา  เผ่าเสรีชัย
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนทิชา  พนาผดุงธรรม
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวภาวิณี  ศรีใจ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทิรา  ทินปาน
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวณิชกานต์  มากจุ้ย
2. นางสาวอำพร  พนาโกเมศ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาววัลนิภา  การะเกตคีรี
2. นางสาวสายใจ  ลั่นอัสดร
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเจนจิรา  เปรื่องคำ
 
1. นางสาวสมจิตต์  ทองหมั้น
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทิพย์โรจน์
2. เด็กชายวีรพงษ์  เหมะธุลิน
3. เด็กหญิงสุดาพร  ปันเงิน
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวสมจิตต์  ทองหมั้น
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  เพียรตา
2. นายจอนือแปร  -
3. นางสาวฉัตราพร  คีรีสุธาลัย
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมกร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 7 1. นางสาวนันทิยา  เบญจวรรณ
2. นายประกิต  เลิศไมตรีจิต
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุกัญญาณี  เทพบุญ
 
1. นายพันธกานต์  กุลบุตร
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายอมธิยา  -
 
1. นายพันธกานต์  กุลบุตร
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงตาตา  -
2. เด็กหญิงเกษมณี  อภิวัตน์สมบัติ
3. เด็กชายเมธพนธ์  สมหมาย
 
1. นางวชิรา  เสนสอน
2. นางสาววาสนา  ใจคำ
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรทริกา  กันธวัง
2. นางสาวพิมลพรรณ  กรุงศรี
3. นางสาวภีรพรรณ  เจริญยศ
 
1. นางสาวปานฤทัย  จันทร์อ้าย
2. นางอัมภวัน  จันธิดา
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวจริญา  เทียนบุตร
2. นางสาวฐิติกานต์  สองยางเจริญสุข
3. นางสาวภัทรพร  เพียรตา
 
1. นางกัลยารัตน์  ชื่นสิน
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  กาใจ
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  มะโนวงศ์
3. เด็กหญิงอรทัย  หาชานนท์
 
1. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
2. นางวชิรา  เสนสอน
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวธนพร  กลิ่นหอม
2. นางสาวมุกตาภา  อ้ายคำ
3. นางสาวศุทธินี  อาชนรากิจ
 
1. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
2. นางสาวปานฤทัย  จันทร์อ้าย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.74 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  แสนแปง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรวิวรรณ  คงแดง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอมเทวัญ  -
2. เด็กหญิงปราณี  -
 
1. นายทวนทอง  บุญชู
2. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงกมล  ปัญญาวงศ์
2. นายวิโรจน์  ใจพรมเมือง
3. นางสาวสุปายจา  -
 
1. นายจรูญ  พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
2. นางชรินรัตน์  ลาปิ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิไลพร  ชีวดวงเจริญ
2. เด็กหญิงสุพร  เจริญสวัสดิ์พันธ์
 
1. นายจรูญ  พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
2. นายพร้อมพงศ์  ไอยราเศวต
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายสุรสิทธิ์  อุดมศักดิ์วานิช
2. นางสาวสุรียา  ชัยยจินดา
 
1. นายจรูญ  พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
2. นายพร้อมพงศ์  ไอยราเศวต
 
28 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิ์รัชตะ
2. นายมณเทียร  มานะศึกษา
3. นางสาวรินฤทัย  กาวรรณ
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายจรูญ  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
30 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเข็มทอง  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
31 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมลิลา  ภูผาน้ำตก
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
32 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวติกา  วงศ์อนุชา
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
33 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมาลี  มาลัยพารา
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
34 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 0 - 1. นายรัตนพล  เหนาะแก้ว
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
35 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กันธวัง
2. เด็กหญิงสีชมพู  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรพินท์  ลีลาพัฒนาไพร
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
37 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 0 - 1. นายธงชัย  ดำรงพนาเกียรติ
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
38 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  อัจฉริยะบัญชา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  ไชยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉลองรัช  บุญเพชร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองรัช  บุญเพชร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  ไชยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายนำชัย  กาลังใจ
2. นางสาวปราณี  มาลัยภักดีเลิศ
3. นางสาวพิจิตรา  พงศ์ชัยคีรี
4. นางสาวมะเอทู  -
5. นางสาวสกุณา  จรคีรีกุล
6. นางสาวอัญชลี  -
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นายณัฐวุฒิ  ถาวรวงศ์
3. นางพัชรินทร์  จันตะบุตร
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.75 เงิน 8 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชำนาญจุ้ย
2. เด็กหญิงนันทพร  ปิ่นดวง
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
2. นางนภาภรณ์  ชื่นบาน
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนภรณ์  คำยา
2. นายธนภัทร์  คำยา
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
2. นางนภาภรณ์  ชื่นบาน
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 1. นายทัศพล  อาจนรากิจ
2. นางสาวสิริรัตน์  วังคำ
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
2. นางนภาภรณ์  ชื่นบาน
 
55 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทระ
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
56 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุพรรษา  มะโนรา
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
57 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  จันทาวงศ์
 
1. นางมณีรัตน์  มะโนวงศ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฏฐิยา  ชอุ่ม
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรฤกษ์  -
2. นางสาวธนบรรณ  วงศ์สุ
3. นางสาวรัชฎาพร  สุดเต้
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายจ่าโท  ครองจิตใจ
2. นางสาวพินญา  นานเปา
3. นายอดิศร  คีรีพิทักษ์
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 24.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนา  คีรีพิเชษฐ์
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายดำรง  สมัยสกุลวนา
2. เด็กชายนพดล  จันทระ
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายสรชัย  วนาวาทิต
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทองคำ  วิชิตผลไพบูลย์
2. นายพลศักดิ์  อรอนงค์วารี
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  โรจุยะ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรัญชิดา  วงค์แพทย์
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนัญญา  อ้ายคำ
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ