สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาววัลนิภา  การะเกตคีรี
2. นางสาวสายใจ  ลั่นอัสดร
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเจนจิรา  เปรื่องคำ
 
1. นางสาวสมจิตต์  ทองหมั้น
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมกร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุกัญญาณี  เทพบุญ
 
1. นายพันธกานต์  กุลบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายอมธิยา  -
 
1. นายพันธกานต์  กุลบุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงตาตา  -
2. เด็กหญิงเกษมณี  อภิวัตน์สมบัติ
3. เด็กชายเมธพนธ์  สมหมาย
 
1. นางวชิรา  เสนสอน
2. นางสาววาสนา  ใจคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทระ
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุพรรษา  มะโนรา
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฏฐิยา  ชอุ่ม
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 24.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนา  คีรีพิเชษฐ์
 
1. นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรัญชิดา  วงค์แพทย์
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ