สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทิรา  ทินปาน
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 7 1. นางสาวนันทิยา  เบญจวรรณ
2. นายประกิต  เลิศไมตรีจิต
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวธนพร  กลิ่นหอม
2. นางสาวมุกตาภา  อ้ายคำ
3. นางสาวศุทธินี  อาชนรากิจ
 
1. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
2. นางสาวปานฤทัย  จันทร์อ้าย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายสุรสิทธิ์  อุดมศักดิ์วานิช
2. นางสาวสุรียา  ชัยยจินดา
 
1. นายจรูญ  พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
2. นายพร้อมพงศ์  ไอยราเศวต
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  จันทาวงศ์
 
1. นางมณีรัตน์  มะโนวงศ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนัญญา  อ้ายคำ
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ