สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นางสาวปิยะธิดา  สาบุ่ง
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธิดา  เผ่าเสรีชัย
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวณิชกานต์  มากจุ้ย
2. นางสาวอำพร  พนาโกเมศ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวจริญา  เทียนบุตร
2. นางสาวฐิติกานต์  สองยางเจริญสุข
3. นางสาวภัทรพร  เพียรตา
 
1. นางกัลยารัตน์  ชื่นสิน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิไลพร  ชีวดวงเจริญ
2. เด็กหญิงสุพร  เจริญสวัสดิ์พันธ์
 
1. นายจรูญ  พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
2. นายพร้อมพงศ์  ไอยราเศวต
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายจรูญ  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวติกา  วงศ์อนุชา
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.75 เงิน 8 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชำนาญจุ้ย
2. เด็กหญิงนันทพร  ปิ่นดวง
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
2. นางนภาภรณ์  ชื่นบาน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 1. นายทัศพล  อาจนรากิจ
2. นางสาวสิริรัตน์  วังคำ
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
2. นางนภาภรณ์  ชื่นบาน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายจ่าโท  ครองจิตใจ
2. นางสาวพินญา  นานเปา
3. นายอดิศร  คีรีพิทักษ์
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายดำรง  สมัยสกุลวนา
2. เด็กชายนพดล  จันทระ
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายสรชัย  วนาวาทิต
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ