สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนทิชา  พนาผดุงธรรม
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทิพย์โรจน์
2. เด็กชายวีรพงษ์  เหมะธุลิน
3. เด็กหญิงสุดาพร  ปันเงิน
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวสมจิตต์  ทองหมั้น
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  เพียรตา
2. นายจอนือแปร  -
3. นางสาวฉัตราพร  คีรีสุธาลัย
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรทริกา  กันธวัง
2. นางสาวพิมลพรรณ  กรุงศรี
3. นางสาวภีรพรรณ  เจริญยศ
 
1. นางสาวปานฤทัย  จันทร์อ้าย
2. นางอัมภวัน  จันธิดา
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  กาใจ
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  มะโนวงศ์
3. เด็กหญิงอรทัย  หาชานนท์
 
1. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
2. นางวชิรา  เสนสอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.74 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  แสนแปง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรวิวรรณ  คงแดง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอมเทวัญ  -
2. เด็กหญิงปราณี  -
 
1. นายทวนทอง  บุญชู
2. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงกมล  ปัญญาวงศ์
2. นายวิโรจน์  ใจพรมเมือง
3. นางสาวสุปายจา  -
 
1. นายจรูญ  พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
2. นางชรินรัตน์  ลาปิ
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิ์รัชตะ
2. นายมณเทียร  มานะศึกษา
3. นางสาวรินฤทัย  กาวรรณ
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
12 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กันธวัง
2. เด็กหญิงสีชมพู  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
13 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรพินท์  ลีลาพัฒนาไพร
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
14 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  อัจฉริยะบัญชา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  ไชยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉลองรัช  บุญเพชร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองรัช  บุญเพชร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  ไชยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายนำชัย  กาลังใจ
2. นางสาวปราณี  มาลัยภักดีเลิศ
3. นางสาวพิจิตรา  พงศ์ชัยคีรี
4. นางสาวมะเอทู  -
5. นางสาวสกุณา  จรคีรีกุล
6. นางสาวอัญชลี  -
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นายณัฐวุฒิ  ถาวรวงศ์
3. นางพัชรินทร์  จันตะบุตร
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนภรณ์  คำยา
2. นายธนภัทร์  คำยา
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
2. นางนภาภรณ์  ชื่นบาน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรฤกษ์  -
2. นางสาวธนบรรณ  วงศ์สุ
3. นางสาวรัชฎาพร  สุดเต้
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทองคำ  วิชิตผลไพบูลย์
2. นายพลศักดิ์  อรอนงค์วารี
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  โรจุยะ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา