สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินาฏฐ์  ก๋าคำต๊ะ
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวพุธเย็น  อาชาประดิษฐ์
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  หล้ายอดน้อย
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  นวะพิศ
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชุนัถชา  จันต๊ะนวล
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นายกฤษดา  ทิลา
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธิดา  สมพินิจ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุสรา  หน่อคาสุก
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงนุชจรี  คำอ้าย
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  ใจหล้า
2. นางสาวปาริชาติ  หมูทิ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนียมก้อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัฒน  ตั้งปฏิการ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุพรรณ  ปินตาแก้ว
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  อุตเต
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกันตพงศ์  นุชปาน
2. เด็กหญิงวิมลพร  สุริเมือง
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
2. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 6 1. นางสาวดาวนิภาพร  โตม่วง
2. นายวัชระ  สาเป็ง
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
2. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  หลักหิน
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นายอภิวัฒน์  เจริญศักดิ์
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สงพิมาย
2. เด็กหญิงวรัชยา  วิชญาโชติกุล
3. เด็กหญิงอุดมพร  รินดี
 
1. นางกุหลาบ  ยอดปานันท์
2. นางนภาพร  คำมูล
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์  ปาระปิน
2. นางสาวธิดา  อาชาประดิษฐ์
3. นางสาวอุดมพร  ตามาสา
 
1. นางสาวขวัญใจ  เห็มสุวรรณ
2. นางปราณี  แสงบุญ
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สมสาย
2. นางสาวณัฐกานต์  ผาแสนเถิน
3. นางสาวสุดา  ปะนันตา
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.37 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมดี
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตาเผือก
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชวัลรัตน์  เถื่อนไพร
2. นางสาววนิดา  โกษาเฉวียง
3. นางสาวอนงค์นาถ   จำปาศิลป์
 
1. นางนภาพร  คำมูล
2. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
 
22 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศราวุฒิ  สอนอินต๊ะ
2. เด็กชายหฤษฎ์  สิงขรขวัญข้าว
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  เรืองปัญญา
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
24 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  วงษ์ปางมูล
2. นายสมนึก  แก้วพรม
3. นายเกียรติศักดิ์  ถาตะนาน
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายทศพร  ผาแสนเถิน
2. นายบุญทวี  ทิคำมูล
3. นายพงษ์ศักดิ์  มะโนสร
4. นายภาสกร  ลำพูน
5. นายสิทธิโชค  มูลอา
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นายภิภพ   สุทำแปง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายกรทักษ์  สามหงษ์
2. นายวัชรวิตร  ศักดิ์วงค์
3. นายศิริพงษ์  คีรีราษฎร์ตระกูล
4. นายอภิสิทธิ์  สอนอินต๊ะ
5. นายเกียงไกร  ตันพรมเมือง
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นายภิภพ  สุทำแปง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ถวิลชาวดอย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  หนุ่นสี
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  บาลีพัตร์
4. เด็กหญิงวันวิสา  เสายะ
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เปี้ยคำ
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวธัญชนก  ปุ๊ดปัญญา
2. นางสาวศิริพร  ชโลธร
3. นางสาวศิริรัตน์  ลอยกลาง
4. นางสาวสุทธิดา  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวอริสรา  ดอยแก้วขาว
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัษฎาพร  สายรุ้ง
 
1. นายภิภพ  สุทำแปง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  จันธิเป็ง
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงทมนวรรณ  สาบุ่ง
2. เด็กชายนันธวัฒน์  ขัดศรี
 
1. นางปัฐกานต์  เลิศภา
2. นายภิภพ  สุทำแปง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง 7 1. นางสาวพิชนันท์  ศิษย์มกรา
2. นายสัญญา  ภัทรเกียรติทวี
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นางปัฐกานต์  เลิศภา
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  หว่างวงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงชัญญา  ตันยศ
3. เด็กหญิงบุญฑริก  บัวผลิ
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวศรีไพร  ตราชูคงวุฒิ
2. นางสาวศิรินภา  ต๊ะมูล
3. นางสาวอรพิน  ซื่อสัตย์กตัญญู
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วทอง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวศุผวรรณา  หล้าเตจา
2. นางสาวสกุลรัตน์  เปี้ยตา
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วทอง
 
36 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ดอยไพรสณฑ์
2. นางสาววณิชากร  ก้องคีรี
3. นางสาวแสงตะวัน  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
37 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  ตั้งปฏิการ
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
38 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัฐ  ชโลธร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
39 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรศักดิ์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
40 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมึกอลา  มณีจินตนา
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
41 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายศุภกฤษณ์  เนียมก้อน
2. เด็กชายสุรนันท์  สุริเมือง
3. เด็กชายเอกชัย  คำลำปาง
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นายวิษณุ  สินราช
 
42 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  พรมจุมปู
2. นายณัฐพล  อาชาวิเชียร
3. นายพิชิต  ปิ่นวงษ์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้ามะโน
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 - 1. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงศรัญญา  นายอง
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพรเพ็ญ  วาสินพนา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองพยงค์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฟาริดา  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
51 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกชัย  คำลำปาง
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดน้อย
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วพรม
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพรเพ็ญ  วาสินพนา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
58 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายกรกต  เพชรไพฑูรย์
2. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงคำปัน
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เต็บเตียง
5. เด็กหญิงญาติรัก  วงษ์คำแปง
6. เด็กหญิงบุญฑริก  บัวผลิ
7. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองพยงค์
8. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กหญิงศรัญญา  นายอง
10. เด็กหญิงสหฤทัย  เรือนอินทร์
11. เด็กชายสิทธิเดช  อาชาเผ่าพงษ์
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้ามะโน
13. เด็กหญิงอรสา  ต๋าคำ
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดน้อย
15. เด็กชายเอกชัย  คำลำปาง
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
59 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ตระกูลดาวกนก
2. นางสาวจามจุรี  กวีสานต์
3. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
4. นางสาวณัฐธิดา  วิลาสไผ่เงิน
5. นางสาวปณิดา  กวีสานต์
6. นางสาวปาริชาต  สบายใจ
7. นางสาวพรเพ็ญ  วาสินพนา
8. นางสาวพิมประภา  วิวัฒน์ไพรพนา
9. นางสาวฟารีดา  คิมหันต์ขุนเขา
10. นางสาวภัชรา  ตระกูลวนาสุข
11. นางสาวศิรภัสสร  แซ่ย่างนนาง
12. นางสาวศิริลักษณ์  เรือนคำ
13. นายศุภณัฐ  ยศหล้า
14. นางสาวสมฤดี  ดีสมไพบูลย์
15. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
16. นางสาวอรทัย  เจษฎากวีกุล
17. นางสาวอารี  อาชาคีรี
18. นางสาวอำพร  ชาญสุขรักษา
19. นางสาวเมธาวี  คำภีร์พาณิชย์
20. นางสาวแสงเดือน  วนาเจรินศิริ
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
60 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวจุฑามณี  อุดปิน
3. นางสาวพิชญา  พรมดี
4. นายภาณุวิชญ์  เหล็กเพชร
5. นายวีระพงษ์  ก๋าคำต๊ะ
6. เด็กหญิงอภิญญา  หล้ามะโน
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
61 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  จ๊ะสุนา
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
3. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีใจ
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
62 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 0 - 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ดอนแก้วขาว
2. เด็กหญิงวิมมลิน  จัวทิ
3. เด็กชายวิสุทธิ์  ล่าอูบ
4. เด็กชายศุภกิจ  ถมยา
5. เด็กชายสิทธิเดช  อาชาเผ่าพงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ดอยแก้วขาว
2. เด็กชายนรินทร์  แก้วเฝือ
3. เด็กชายนิติ  ทับสุริ
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  แก้วปาคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้ามะโน
3. เด็กชายอรุณวัชช์  หมูทิ
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 0 - 1. นายธีรพัฒน์  นิยมสิงขร
2. นายพาแฉะ  วงศ์วิดี
3. นายอภิสิทธิ์  บัวบูชากุล
 
1. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
2. นายสนธยา  ปาจริยวัฒน์
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษกร  คำลำปาง
2. นางสาววิลัยวรรณ  พรมดี
3. นางสาวอารียา  จันธิดา
 
1. นายสนธยา  ปาจริยวัฒน์
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาสา
2. เด็กหญิงเรณุกา  เตจา
 
1. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายพันพร  แซ่หาญ
2. นางสาวภารดา  เกิดบรรพตนิยม
3. นางสาววรัญญา  วิลาสไผ่เงิน
 
1. นายสนธยา  ปาจริยวัฒน์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงนภาพร  แก้วกลุ่ม
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 0 - 1. นายกฤตภาส  รุกันทา
2. นายสิทธิชัย  บันเทิงคีรี
3. นางสาวสิรินณี  คำบุรี
 
1. นายสนธยา  ปาจริยวัฒน์
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 6 1. นายวิชาวุธ  อ่อนติ๊บ
2. นายวิรุธ  อ้ายมาศน้อย
 
1. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
72 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุนิตา  โสเรรัมย์
 
1. นายอำพล  ยาโนยะ
 
73 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 41.8 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปัญชิกา  จอมเทศา
 
1. นายอำพล  ยาโนยะ
 
74 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นารังษี
 
1. นางปิยะนาถ  ขุนทะอาด
 
75 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 7 1. นายศุภณัฐ  ยศหล้า
 
1. นางปิยะนาถ  ขุนทะอาด
 
76 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วทิพย์
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
77 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
78 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวรรณณิดา  เครือวัน
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
79 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 0 - 1. นายอภิเดช  ทรัพย์สองคอน
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวดี  ปันแก้ว
2. นางสาววรรณการต์  พูลทรัพย์
3. นางสาววิไลวรรณ  หว่างวงษ์แก้ว
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวบูรพา  โสภณพนิดา
2. นางสาวสุรีพร  ปะนันตา
3. นางสาวเบญจมาศ  ใจวัง
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สุดใจ
2. เด็กหญิงณฐิกา  บัวจิก
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
2. นายอำพล  ยาโนยะ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริติกมล  กะทู
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำภิระแปง
2. เด็กชายพงศกร  กันทิยะ
 
1. นายหนู  อินต๊ะ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพฤธิพงษ์  กันธรักษา
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอยแก้วขาว
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  แก้วแสนปัน
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐติกาญ  คงแ้ก้ว
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยมุงคุง
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชูเกียรติ  อาจหาญเจริญกิจ
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  อุตเต