สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชุนัถชา  จันต๊ะนวล
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนียมก้อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัฒน  ตั้งปฏิการ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุพรรณ  ปินตาแก้ว
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  อุตเต
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกันตพงศ์  นุชปาน
2. เด็กหญิงวิมลพร  สุริเมือง
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
2. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นายอภิวัฒน์  เจริญศักดิ์
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศราวุฒิ  สอนอินต๊ะ
2. เด็กชายหฤษฎ์  สิงขรขวัญข้าว
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ดอยแก้วขาว
2. เด็กชายนรินทร์  แก้วเฝือ
3. เด็กชายนิติ  ทับสุริ
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
8 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุนิตา  โสเรรัมย์
 
1. นายอำพล  ยาโนยะ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 41.8 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปัญชิกา  จอมเทศา
 
1. นายอำพล  ยาโนยะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นารังษี
 
1. นางปิยะนาถ  ขุนทะอาด
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 7 1. นายศุภณัฐ  ยศหล้า
 
1. นางปิยะนาถ  ขุนทะอาด
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวรรณณิดา  เครือวัน
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สุดใจ
2. เด็กหญิงณฐิกา  บัวจิก
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
2. นายอำพล  ยาโนยะ