สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวพุธเย็น  อาชาประดิษฐ์
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 6 1. นางสาวดาวนิภาพร  โตม่วง
2. นายวัชระ  สาเป็ง
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
2. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงนภาพร  แก้วกลุ่ม
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำภิระแปง
2. เด็กชายพงศกร  กันทิยะ
 
1. นายหนู  อินต๊ะ