สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธิดา  สมพินิจ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สงพิมาย
2. เด็กหญิงวรัชยา  วิชญาโชติกุล
3. เด็กหญิงอุดมพร  รินดี
 
1. นางกุหลาบ  ยอดปานันท์
2. นางนภาพร  คำมูล
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สมสาย
2. นางสาวณัฐกานต์  ผาแสนเถิน
3. นางสาวสุดา  ปะนันตา
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายทศพร  ผาแสนเถิน
2. นายบุญทวี  ทิคำมูล
3. นายพงษ์ศักดิ์  มะโนสร
4. นายภาสกร  ลำพูน
5. นายสิทธิโชค  มูลอา
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นายภิภพ   สุทำแปง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวธัญชนก  ปุ๊ดปัญญา
2. นางสาวศิริพร  ชโลธร
3. นางสาวศิริรัตน์  ลอยกลาง
4. นางสาวสุทธิดา  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวอริสรา  ดอยแก้วขาว
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวศุผวรรณา  หล้าเตจา
2. นางสาวสกุลรัตน์  เปี้ยตา
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วทอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายพันพร  แซ่หาญ
2. นางสาวภารดา  เกิดบรรพตนิยม
3. นางสาววรัญญา  วิลาสไผ่เงิน
 
1. นายสนธยา  ปาจริยวัฒน์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 6 1. นายวิชาวุธ  อ่อนติ๊บ
2. นายวิรุธ  อ้ายมาศน้อย
 
1. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวบูรพา  โสภณพนิดา
2. นางสาวสุรีพร  ปะนันตา
3. นางสาวเบญจมาศ  ใจวัง
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ