สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินาฏฐ์  ก๋าคำต๊ะ
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  หล้ายอดน้อย
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  นวะพิศ
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นายกฤษดา  ทิลา
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุสรา  หน่อคาสุก
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงนุชจรี  คำอ้าย
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  ใจหล้า
2. นางสาวปาริชาติ  หมูทิ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  หลักหิน
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์  ปาระปิน
2. นางสาวธิดา  อาชาประดิษฐ์
3. นางสาวอุดมพร  ตามาสา
 
1. นางสาวขวัญใจ  เห็มสุวรรณ
2. นางปราณี  แสงบุญ
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.37 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมดี
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตาเผือก
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชวัลรัตน์  เถื่อนไพร
2. นางสาววนิดา  โกษาเฉวียง
3. นางสาวอนงค์นาถ   จำปาศิลป์
 
1. นางนภาพร  คำมูล
2. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  เรืองปัญญา
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  วงษ์ปางมูล
2. นายสมนึก  แก้วพรม
3. นายเกียรติศักดิ์  ถาตะนาน
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายกรทักษ์  สามหงษ์
2. นายวัชรวิตร  ศักดิ์วงค์
3. นายศิริพงษ์  คีรีราษฎร์ตระกูล
4. นายอภิสิทธิ์  สอนอินต๊ะ
5. นายเกียงไกร  ตันพรมเมือง
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นายภิภพ  สุทำแปง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ถวิลชาวดอย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  หนุ่นสี
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  บาลีพัตร์
4. เด็กหญิงวันวิสา  เสายะ
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เปี้ยคำ
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัษฎาพร  สายรุ้ง
 
1. นายภิภพ  สุทำแปง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  จันธิเป็ง
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงทมนวรรณ  สาบุ่ง
2. เด็กชายนันธวัฒน์  ขัดศรี
 
1. นางปัฐกานต์  เลิศภา
2. นายภิภพ  สุทำแปง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง 7 1. นางสาวพิชนันท์  ศิษย์มกรา
2. นายสัญญา  ภัทรเกียรติทวี
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นางปัฐกานต์  เลิศภา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  หว่างวงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงชัญญา  ตันยศ
3. เด็กหญิงบุญฑริก  บัวผลิ
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวศรีไพร  ตราชูคงวุฒิ
2. นางสาวศิรินภา  ต๊ะมูล
3. นางสาวอรพิน  ซื่อสัตย์กตัญญู
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วทอง
 
22 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ดอยไพรสณฑ์
2. นางสาววณิชากร  ก้องคีรี
3. นางสาวแสงตะวัน  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
23 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  ตั้งปฏิการ
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
24 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัฐ  ชโลธร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
25 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรศักดิ์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
26 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมึกอลา  มณีจินตนา
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
27 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  พรมจุมปู
2. นายณัฐพล  อาชาวิเชียร
3. นายพิชิต  ปิ่นวงษ์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้ามะโน
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพรเพ็ญ  วาสินพนา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฟาริดา  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกชัย  คำลำปาง
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดน้อย
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วพรม
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพรเพ็ญ  วาสินพนา
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
40 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ตระกูลดาวกนก
2. นางสาวจามจุรี  กวีสานต์
3. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
4. นางสาวณัฐธิดา  วิลาสไผ่เงิน
5. นางสาวปณิดา  กวีสานต์
6. นางสาวปาริชาต  สบายใจ
7. นางสาวพรเพ็ญ  วาสินพนา
8. นางสาวพิมประภา  วิวัฒน์ไพรพนา
9. นางสาวฟารีดา  คิมหันต์ขุนเขา
10. นางสาวภัชรา  ตระกูลวนาสุข
11. นางสาวศิรภัสสร  แซ่ย่างนนาง
12. นางสาวศิริลักษณ์  เรือนคำ
13. นายศุภณัฐ  ยศหล้า
14. นางสาวสมฤดี  ดีสมไพบูลย์
15. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
16. นางสาวอรทัย  เจษฎากวีกุล
17. นางสาวอารี  อาชาคีรี
18. นางสาวอำพร  ชาญสุขรักษา
19. นางสาวเมธาวี  คำภีร์พาณิชย์
20. นางสาวแสงเดือน  วนาเจรินศิริ
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
41 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวจุฑามณี  อุดปิน
3. นางสาวพิชญา  พรมดี
4. นายภาณุวิชญ์  เหล็กเพชร
5. นายวีระพงษ์  ก๋าคำต๊ะ
6. เด็กหญิงอภิญญา  หล้ามะโน
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
42 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  จ๊ะสุนา
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
3. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีใจ
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  แก้วปาคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้ามะโน
3. เด็กชายอรุณวัชช์  หมูทิ
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษกร  คำลำปาง
2. นางสาววิลัยวรรณ  พรมดี
3. นางสาวอารียา  จันธิดา
 
1. นายสนธยา  ปาจริยวัฒน์
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาสา
2. เด็กหญิงเรณุกา  เตจา
 
1. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
46 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วทิพย์
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
47 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวดี  ปันแก้ว
2. นางสาววรรณการต์  พูลทรัพย์
3. นางสาววิไลวรรณ  หว่างวงษ์แก้ว
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริติกมล  กะทู
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพฤธิพงษ์  กันธรักษา
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอยแก้วขาว
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  แก้วแสนปัน
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐติกาญ  คงแ้ก้ว
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยมุงคุง
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชูเกียรติ  อาจหาญเจริญกิจ
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  อุตเต