สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนา  นราวิทูรภัทร
 
1. นางผกาวดี  ทำลี้
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถาตุ้ย
 
1. นายนพชัย  สีนวล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวนุชนารี  ปันพรม
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เอี้ยงหมี
 
1. นายนพชัย  สีนวล
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิศา  แซ่สระน้อย
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 6 1. นางสาวรัชตารี  โชติพรม
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาววรรณ์นิภา  วงษ์อำนาจ
2. นางสาวอรนันท์  ฟูตุ้ย
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์ก๋า
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มั่นพัฒนาการ
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทุมรัตน์  กมลชาวไพร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14.4 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชนวีย์  จาตุระ
2. เด็กชายสิรภพ  แสนหอม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
2. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  อุตสาห์
2. นายจิตติชัย  คู่ควร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
2. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสิทธินนท์  สำราญไพบูลย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 1. นายพรหมพฤทธิ์  อุดปิน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มั่นพัฒนาการ
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ระมาดจาย
2. เด็กหญิงวาสนา  ทวีทรัพยากร
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  เมทา
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปินทา
2. นายวิทยา  จันแก้วปง
3. นางสาวศิริพร  จันทร์แก้วปง
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิม  สิงหะสุริยะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ลังกาวงษ์
3. เด็กหญิงเสาวคณธ์   จันแก้วห้าง
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 4 1. นางสาวพรรัตน์ดา  ทีปสารกุล
2. นางสาวภัณฑิรา  บัวงาม
3. นายภูษิต  จอมทัญ
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นางสุภาวดี  คงคำ
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรรณโคตร
2. เด็กชายธนกฤต  ติ๊บลังกา
3. เด็กชายรัชชานนท์  ปินแก้ว
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  เกื้อกูลสกุลกิจ
2. นางสาวนันนิกา  ปัญญา
3. นางสาวเกษรินทร์  แสนใจ
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันธิดา
2. เด็กชายธนากร  ทานุเมาะ
3. เด็กชายวีรพงษ์  วงษ์ยาทัน
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  พรมวิหาร
2. นางสาวปาริชาติ  จันเต็ม
3. นางสาววัชราภรณ์  จี๋ใจหล้า
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
 
22 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชดา  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวทิพย์วิภา  ผัดอ่อนอ้าย
2. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
 
23 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศนีย์  จันธิดา
2. นายวัชรพงษ์  ถาแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฤทธินันท์  วงษ์จันป๊อก
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วจา
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายฤทธินันท์  วงษ์จันป๊อก
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วจา
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปฏิญญา  ฟูเต็ป
2. นางสาวรัชตารี  โชติพรม
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ปินทา
4. นางสาวรุ่งอรุณ  ยาโน
5. นายวิทยา  จันแก้วปง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พรมคำตัน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัมณียา  แสงจันทร์
 
1. นางศศิวิมล  มณีวรรณ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สานอินสี
2. เด็กชายวุฒิธิชัย  ใจยานะ
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  องค์การ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองเพชร
2. นายวุฒิภัทร  คำมั่น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พรมคำตัน
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ใจวงลำ
2. เด็กหญิงวริศรา  คำสา
 
1. นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต
 
31 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรางคณา  ก้อนนคร
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
32 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผัดนุ่น
2. นางสาวกาญจนา  จันแก้วปง
3. นายกิตติคุณ  แสนคำ
4. นางสาวจิราวรรณ  ยะหัวฝาย
5. นายชัยวุฒิ  ก้อนนคร
6. เด็กชายชานน  เมธา
7. นายณรงค์เดช  ปงรังสี
8. เด็กชายณัฐกานต์  เขื่อนแก้ว
9. นางสาวดวงใจ  แสงดาวเด่น
10. นายทยากร  คำลิดง
11. นางสาวทิพย์ปภา  วงจันป๊อก
12. นายธนวัชธ์  ธิวงษา
13. นางสาวนารี  แสนเอี้ยง
14. นางสาวนิภาวรรณ  หม่อนกันทา
15. นางสาวปฏิญญา  ฟูเตป
16. นางสาวปาณฏิกาณ์  แก้วยศ
17. นายฝันเด่น  -
18. นางสาวพนัฐดา  วรรณพัฒน์
19. นางสาวพรนิภา  ติ๊บลังกา
20. นางสาวพิมพ์พาภรณ์  เขียววงษ์
21. เด็กหญิงพิมวิภา  มลอา
22. นางสาวพิมใจ  ใจวงษ์ลำ
23. นายพีระพงษ์  ลำจะเรา
24. นางสาวรจนา  ปัดสา
25. นางสาวรัตนาพร  สานอินสี
26. นางสาววรรณิศา  แซ่สระน้อย
27. นางสาววราภรณ์  ฟูเต็ป
28. เด็กหญิงวราภรณ์  กิดกุย
29. นายวิทยา  เอี้ยงหมี
30. นางสาวศศิพร  เกี๋ยงวงษ์
31. นางสาวศิรินทรา  มิฟองฟู
32. นางสาวสุดารัตน์  ไชยวรรณ์
33. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยวรรณ์
34. นายสุรกิจ  สถิตวนา
35. นางสาวอรณี  ช่างทอง
36. นางสาวอิงอร  ต๊ะวงษ์
 
1. นายขวัญชัย  นันต๊ะ
2. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
3. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
4. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
5. นางสาวพลอยพรรณ  องค์การ
6. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
7. นางสาวลาวัลย์  เกติมา
8. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยใจ  วิรัตนโชติ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  อุดเป็งเครือ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยใจ  วิรัตนโชติ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนรีรัตน์  ต๊ะแปงปัน
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
37 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปะระเขียว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ติ๊บลำเอี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยวงจอหอ
4. เด็กชายนิติพงษ์  จันธิดา
5. เด็กชายวุฒิชัย  นันตา
6. เด็กหญิงสุพรรณิดา  เอี้ยงหมี
7. เด็กชายอุดมเดช  นะป้อ
8. เด็กหญิงเรืองลดา  ธารพันธุ์
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
 
38 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติคุณ  แสนคำ
2. นางสาวนรีรัตน์  ต๊ะแปงปัน
3. นายฝันเด่น  -
4. นางสาวพรชิตา  ยะเกี๋ยงงำ
5. นางสาวรุ่งนภา  แก้วสม
6. นางสาววราภรณ์  ฟูเต็บ
7. นายวิทยา  เอี้ยงหมี
8. นายสิทธิโชค  ฐานะ
9. นายสุรกิจ  สถิตวนา
10. นางสาวสุลิสา  ปวงรังษี
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
 
39 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวนรีรัตน์  ต๊ะแปงปัน
2. นางสาวพรชิตา  ยะเกี๋ยงงำ
3. นางสาววรรณิศา  แซ่สระน้อย
4. นางสาววราภรณ์  ฟูเต็บ
5. นางสาวศิรินทรา  มิฟองฟู
6. นางสาวสุลิสา  ปวงรังษี
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุพล  เชียงแขก
2. เด็กชายจาตุรง  กันทะจ๋อม
3. เด็กชายศุภวิช  อวดดี
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 - 1. นายกันตพงษ์  ก๋องแก่น
2. นายณรงค์เดช  ใจสบาย
3. นายมนตรี  มั่นคงวาจา
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกานต์  เมินกระโทก
2. นางสาวธัญญารัตน์  ล่าป่าตัน
3. นางสาวอำพร  รังรักษ์ธรรม
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
2. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ใจนา
2. นางสาววิชุดา  แก้วจา
3. นางสาวอรติมา  เขียวใจงาม
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
2. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณทิรา  สีนิ้วงาม
2. เด็กหญิงชาลิตา  ถือคำ
3. เด็กหญิงดลัลพร  อุดถา
4. เด็กหญิงพัชรีกร  กันเอี้ยง
5. เด็กหญิงมธุรส  อุดทา
6. เด็กหญิงศศิธร  สิงสาท
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
2. นายธนากรณ์  เมทา
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ใจผัดคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจผัดคำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยะธิเป็ง
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 - 1. นายวัชรพงษ์  ถาแก้ว
2. นายวุฒิภัทร  คำมั่น
 
1. นายคมกฤษ  สารพัด
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผัดนุ่น
2. นายจักริน  เลิศรัตน์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปงรังสี
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณพร  ปงรังสี
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ล่าร้อง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ฟูเต็ป
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงชาลินี  วันเพ็ง
2. เด็กหญิงอริสรา  ทาสา
 
1. นายธนากรณ์  เมทา
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนงนุช  ธิวงษา
2. นางสาวรัตติกาล  หน่อแก้ว
3. นางสาวอรทัย  ลักษมีทรัพย์
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยวรรณ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยวรรณ์
 
1. นายธนากรณ์  เมทา
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 7 1. นายณัฐพล  องการ
2. นายทยากร  คำลิดง
 
1. นายคมกฤษ  สารพัด
 
53 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงฐิตาพร  กันโสพันธ์
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
54 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 38.8 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกัลยา  ท้องฟ้าไฉไล
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
55 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนารัศมี
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
56 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวกาญจนา  จันแก้วปง
 
1. นางสาวทิพย์วิภา  ผัดอ่อนอ้าย
 
57 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมยุรี  เดือนใส
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
58 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวพัคศิกานต์  ปะนันตา
 
1. นางสาวทิพย์วิภา  ผัดอ่อนอ้าย
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พงศ์รัตนวสิน
 
1. นางสาววาสนา  มนทิรสุวรรณ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49.8 เข้าร่วม 5 1. นางสาววนิดา  อินศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แซ่โก
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงรักษิณา  ยอดปานันท์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กิดกุย
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  ฟูตุ้ย
 
1. นายนพชัย  สีนวล
2. นางผกาวดี  ทำลี้
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวพิราวรรณ์  เอี้ยงอ้าย
2. นางสาวสุปรียา  คำบุญมา
3. นายอนุเดช  จันทง
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐวลี  ต๊ะทองคำ
2. เด็กหญิงอรัญญา  อินทร์ศร
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นายยุทธนา  สุภาเสน
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หน่อใหม่
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  นิ่มนวลสกุล
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มั่นพัฒนาการ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงพล  เกื้อกูลสกุลกิจ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 40.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกษมณี  ฟูเต็ป
 
1. นางสาววราพร  อินถา