สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาววรรณ์นิภา  วงษ์อำนาจ
2. นางสาวอรนันท์  ฟูตุ้ย
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์ก๋า
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มั่นพัฒนาการ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทุมรัตน์  กมลชาวไพร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14.4 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชนวีย์  จาตุระ
2. เด็กชายสิรภพ  แสนหอม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
2. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสิทธินนท์  สำราญไพบูลย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 1. นายพรหมพฤทธิ์  อุดปิน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มั่นพัฒนาการ
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฤทธินันท์  วงษ์จันป๊อก
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วจา
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายฤทธินันท์  วงษ์จันป๊อก
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วจา
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 38.8 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกัลยา  ท้องฟ้าไฉไล
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนารัศมี
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมยุรี  เดือนใส
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49.8 เข้าร่วม 5 1. นางสาววนิดา  อินศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แซ่โก
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐวลี  ต๊ะทองคำ
2. เด็กหญิงอรัญญา  อินทร์ศร
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นายยุทธนา  สุภาเสน
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 40.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกษมณี  ฟูเต็ป
 
1. นางสาววราพร  อินถา