สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนา  นราวิทูรภัทร
 
1. นางผกาวดี  ทำลี้
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เอี้ยงหมี
 
1. นายนพชัย  สีนวล
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 6 1. นางสาวรัชตารี  โชติพรม
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  อุตสาห์
2. นายจิตติชัย  คู่ควร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
2. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ระมาดจาย
2. เด็กหญิงวาสนา  ทวีทรัพยากร
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  เมทา
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิม  สิงหะสุริยะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ลังกาวงษ์
3. เด็กหญิงเสาวคณธ์   จันแก้วห้าง
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 4 1. นางสาวพรรัตน์ดา  ทีปสารกุล
2. นางสาวภัณฑิรา  บัวงาม
3. นายภูษิต  จอมทัญ
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นางสุภาวดี  คงคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  พรมวิหาร
2. นางสาวปาริชาติ  จันเต็ม
3. นางสาววัชราภรณ์  จี๋ใจหล้า
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปฏิญญา  ฟูเต็ป
2. นางสาวรัชตารี  โชติพรม
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ปินทา
4. นางสาวรุ่งอรุณ  ยาโน
5. นายวิทยา  จันแก้วปง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พรมคำตัน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ใจวงลำ
2. เด็กหญิงวริศรา  คำสา
 
1. นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกานต์  เมินกระโทก
2. นางสาวธัญญารัตน์  ล่าป่าตัน
3. นางสาวอำพร  รังรักษ์ธรรม
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
2. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 7 1. นายณัฐพล  องการ
2. นายทยากร  คำลิดง
 
1. นายคมกฤษ  สารพัด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พงศ์รัตนวสิน
 
1. นางสาววาสนา  มนทิรสุวรรณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวพิราวรรณ์  เอี้ยงอ้าย
2. นางสาวสุปรียา  คำบุญมา
3. นายอนุเดช  จันทง
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หน่อใหม่
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  นิ่มนวลสกุล
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มั่นพัฒนาการ