สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวนุชนารี  ปันพรม
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิศา  แซ่สระน้อย
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรรณโคตร
2. เด็กชายธนกฤต  ติ๊บลังกา
3. เด็กชายรัชชานนท์  ปินแก้ว
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  เกื้อกูลสกุลกิจ
2. นางสาวนันนิกา  ปัญญา
3. นางสาวเกษรินทร์  แสนใจ
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันธิดา
2. เด็กชายธนากร  ทานุเมาะ
3. เด็กชายวีรพงษ์  วงษ์ยาทัน
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชดา  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวทิพย์วิภา  ผัดอ่อนอ้าย
2. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศนีย์  จันธิดา
2. นายวัชรพงษ์  ถาแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัมณียา  แสงจันทร์
 
1. นางศศิวิมล  มณีวรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สานอินสี
2. เด็กชายวุฒิธิชัย  ใจยานะ
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  องค์การ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองเพชร
2. นายวุฒิภัทร  คำมั่น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พรมคำตัน
 
11 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผัดนุ่น
2. นางสาวกาญจนา  จันแก้วปง
3. นายกิตติคุณ  แสนคำ
4. นางสาวจิราวรรณ  ยะหัวฝาย
5. นายชัยวุฒิ  ก้อนนคร
6. เด็กชายชานน  เมธา
7. นายณรงค์เดช  ปงรังสี
8. เด็กชายณัฐกานต์  เขื่อนแก้ว
9. นางสาวดวงใจ  แสงดาวเด่น
10. นายทยากร  คำลิดง
11. นางสาวทิพย์ปภา  วงจันป๊อก
12. นายธนวัชธ์  ธิวงษา
13. นางสาวนารี  แสนเอี้ยง
14. นางสาวนิภาวรรณ  หม่อนกันทา
15. นางสาวปฏิญญา  ฟูเตป
16. นางสาวปาณฏิกาณ์  แก้วยศ
17. นายฝันเด่น  -
18. นางสาวพนัฐดา  วรรณพัฒน์
19. นางสาวพรนิภา  ติ๊บลังกา
20. นางสาวพิมพ์พาภรณ์  เขียววงษ์
21. เด็กหญิงพิมวิภา  มลอา
22. นางสาวพิมใจ  ใจวงษ์ลำ
23. นายพีระพงษ์  ลำจะเรา
24. นางสาวรจนา  ปัดสา
25. นางสาวรัตนาพร  สานอินสี
26. นางสาววรรณิศา  แซ่สระน้อย
27. นางสาววราภรณ์  ฟูเต็ป
28. เด็กหญิงวราภรณ์  กิดกุย
29. นายวิทยา  เอี้ยงหมี
30. นางสาวศศิพร  เกี๋ยงวงษ์
31. นางสาวศิรินทรา  มิฟองฟู
32. นางสาวสุดารัตน์  ไชยวรรณ์
33. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยวรรณ์
34. นายสุรกิจ  สถิตวนา
35. นางสาวอรณี  ช่างทอง
36. นางสาวอิงอร  ต๊ะวงษ์
 
1. นายขวัญชัย  นันต๊ะ
2. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
3. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
4. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
5. นางสาวพลอยพรรณ  องค์การ
6. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
7. นางสาวลาวัลย์  เกติมา
8. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยใจ  วิรัตนโชติ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  อุดเป็งเครือ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยใจ  วิรัตนโชติ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนรีรัตน์  ต๊ะแปงปัน
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
16 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปะระเขียว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ติ๊บลำเอี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยวงจอหอ
4. เด็กชายนิติพงษ์  จันธิดา
5. เด็กชายวุฒิชัย  นันตา
6. เด็กหญิงสุพรรณิดา  เอี้ยงหมี
7. เด็กชายอุดมเดช  นะป้อ
8. เด็กหญิงเรืองลดา  ธารพันธุ์
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
 
17 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติคุณ  แสนคำ
2. นางสาวนรีรัตน์  ต๊ะแปงปัน
3. นายฝันเด่น  -
4. นางสาวพรชิตา  ยะเกี๋ยงงำ
5. นางสาวรุ่งนภา  แก้วสม
6. นางสาววราภรณ์  ฟูเต็บ
7. นายวิทยา  เอี้ยงหมี
8. นายสิทธิโชค  ฐานะ
9. นายสุรกิจ  สถิตวนา
10. นางสาวสุลิสา  ปวงรังษี
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ใจนา
2. นางสาววิชุดา  แก้วจา
3. นางสาวอรติมา  เขียวใจงาม
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
2. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณทิรา  สีนิ้วงาม
2. เด็กหญิงชาลิตา  ถือคำ
3. เด็กหญิงดลัลพร  อุดถา
4. เด็กหญิงพัชรีกร  กันเอี้ยง
5. เด็กหญิงมธุรส  อุดทา
6. เด็กหญิงศศิธร  สิงสาท
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
2. นายธนากรณ์  เมทา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ใจผัดคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจผัดคำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยะธิเป็ง
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณพร  ปงรังสี
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ล่าร้อง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ฟูเต็ป
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงชาลินี  วันเพ็ง
2. เด็กหญิงอริสรา  ทาสา
 
1. นายธนากรณ์  เมทา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนงนุช  ธิวงษา
2. นางสาวรัตติกาล  หน่อแก้ว
3. นางสาวอรทัย  ลักษมีทรัพย์
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงพล  เกื้อกูลสกุลกิจ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี