สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิภากรณ์  ธรรมใจ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิใจ
 
1. นางสาวศวิตา  ทุนพิรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายไตรภพ  แซ่ลี
 
1. นายทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 13 1. นางสาววรรณลักษณ์  เนตรกล่ำ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  พนาจารุ
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุญยัง
3. เด็กหญิงสาลิตา  เพิ่มผล
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แซ่กือ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาละสา
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 9 1. นางสาวสายฝน  ธงชัยธนากุล
2. นายเจตพล  สูติพันธ์สกุล
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จรูญวนาลัย
 
1. นายนพพร  ยาใจ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายณรงฤทธิ์  เวียงตา
2. นางสาวอรัญญา  คำปาสังข์
 
1. นายนพพร  ยาใจ
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่กือ
3. เด็กชายประเสริฐ  แซ่ว่าง
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวธมลวรรณ  อ่อนศรีอะรัญ
2. นางสาวสุวนันท์  สีพันธ์
3. นางสาวเกศราภรณ์  เครืออิ่ม
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
12 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ดอนคำมูล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
13 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายมานะ  ดอนคำมูล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวจารุวรรณ  บรรพตอภิบาล
2. นางสาววีรวรรณ  บรรพตอภิบาล
3. นางสาวอรัญญา  คำปาสังข์
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
15 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์  กิตติราช
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
16 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  ขจรเกียรติสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
17 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรวณีย์  มีสมพร
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
18 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  เตจ๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกรียงไกร  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงจิรภา  ภัทรเอกสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 - 1. นายเกรียงไกร  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกรียงไกร  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  พนาลัยจารุ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินต๊ะ
2. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์ปัน
3. เด็กชายพสธร  คำมา
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาแดง
2. เด็กหญิงนิศาชล  ลือใจ
3. เด็กหญิงศศิธร  ทาจิต
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ยาใจ
5. เด็กชายสุทัศน์  ประละเมา
6. เด็กหญิงอัจฉรา  -
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิลพร
2. เด็กชายยศธนา  แจ่มเพ็ง
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โรจน์เนติกุล
2. เด็กหญิงอรุณี  ชำนาญคีรี
3. เด็กชายเทพทัต  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดา  สกุณาอำพร
2. นางสาวดวงเดือน  ปวรธรรม
3. นางสาวอโรชา  วงษ์ต๊ะ
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงวรญา  สุภาราช
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เนตรกล่ำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  เรือนใจดี
3. เด็กหญิงเมทินี  จันน้อย
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  ยานะวงษ์
2. นางสาวนภาพร  ยาใจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฟองตัน
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  แสนแก้ว
2. นางสาวศิริพร  บัวคำ
 
1. นายชัยวัฒน์   หนูด้วง
 
33 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เกี๋ยงคำ
 
1. นางสาวพีระชา  ไชยวรรณ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ปูหลิด
 
1. นางสาวพีระชา  ไชยวรรณ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 8 1. นายวีระพล  วงษ์ดี
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายทัศพร  สุภาระ
2. เด็กชายนนทนันท์  รินชารี
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายนิธิพงศ์  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาวดี  อุปารสินธุ
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง