สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิภากรณ์  ธรรมใจ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิใจ
 
1. นางสาวศวิตา  ทุนพิรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายไตรภพ  แซ่ลี
 
1. นายทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 13 1. นางสาววรรณลักษณ์  เนตรกล่ำ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เกี๋ยงคำ
 
1. นางสาวพีระชา  ไชยวรรณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ปูหลิด
 
1. นางสาวพีระชา  ไชยวรรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 8 1. นายวีระพล  วงษ์ดี
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง