สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายณรงฤทธิ์  เวียงตา
2. นางสาวอรัญญา  คำปาสังข์
 
1. นายนพพร  ยาใจ
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่กือ
3. เด็กชายประเสริฐ  แซ่ว่าง
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายทัศพร  สุภาระ
2. เด็กชายนนทนันท์  รินชารี
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายนิธิพงศ์  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาวดี  อุปารสินธุ
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง