สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แซ่กือ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาละสา
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 9 1. นางสาวสายฝน  ธงชัยธนากุล
2. นายเจตพล  สูติพันธ์สกุล
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวธมลวรรณ  อ่อนศรีอะรัญ
2. นางสาวสุวนันท์  สีพันธ์
3. นางสาวเกศราภรณ์  เครืออิ่ม
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
4 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายมานะ  ดอนคำมูล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกรียงไกร  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกรียงไกร  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  พนาลัยจารุ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินต๊ะ
2. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์ปัน
3. เด็กชายพสธร  คำมา
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาแดง
2. เด็กหญิงนิศาชล  ลือใจ
3. เด็กหญิงศศิธร  ทาจิต
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ยาใจ
5. เด็กชายสุทัศน์  ประละเมา
6. เด็กหญิงอัจฉรา  -
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิลพร
2. เด็กชายยศธนา  แจ่มเพ็ง
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โรจน์เนติกุล
2. เด็กหญิงอรุณี  ชำนาญคีรี
3. เด็กชายเทพทัต  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดา  สกุณาอำพร
2. นางสาวดวงเดือน  ปวรธรรม
3. นางสาวอโรชา  วงษ์ต๊ะ
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงวรญา  สุภาราช
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เนตรกล่ำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  เรือนใจดี
3. เด็กหญิงเมทินี  จันน้อย
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  ยานะวงษ์
2. นางสาวนภาพร  ยาใจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฟองตัน
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  แสนแก้ว
2. นางสาวศิริพร  บัวคำ
 
1. นายชัยวัฒน์   หนูด้วง