สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นางสาวพัชรินทร์  แสนเล็ก
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวอัมพร  สีวงษ์
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐมล  วงศ์เศรษฐี
 
1. นายวนิตย์  ตำคำ
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ตาคำ
2. นางสาวจีรนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นางพัชราภรณ์  นาละต๊ะ
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิตสุภา  เถื่อนสุข
2. นางสาวทัศนีย์  สีสำราญ
 
1. นางสาวรานี  บัวเรือง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม 9 1. นายกฤตพล  นามมณีวงษ์
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทิยะ
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนัฐพล  ตุ่นเฟือย
2. นางสาวอาทิตยา  เทียมฉันท์
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 1. นายกฤษณะ  นาต๊ะ
2. นายกิตติธัส  นันใจวงษ์
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิชัย  ศรีตะลหฤทัย
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นายทัศกานต์  มาปา
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกันตา  คงสมบัติ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  คำใส
3. เด็กชายเผด็จ  ไคร้แค
 
1. นางณิษา  สิริปัญญา
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นายนิค  จันกุ
2. นางสาวศุภนิดา  ปั่นยอด
3. นายวีรยุทธ  ตั๋นทา
 
1. นายวิทยา  วินาโร
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิตลดา  จินดาทอง
2. เด็กหญิงผไทมาส  บุญรักษา
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกูล
 
1. นางโสภา  อุดจันทร์
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. นางสาวกุลสตรี  เปี้ยสุ
2. นางสาวชัชฎา  ปัญญาดิษฐ์วงษ์
3. นางสาวนภสร  ตาแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  นวนใจ
2. เด็กหญิงปริศนา  สุภาวดี
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  งามกระโทก
 
1. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า
 
17 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภากานต์  แซ่จ้อง
2. นางสาวสุภาพร  จ่ายนอก
3. นางสาวอคิราภ์  เสาร์สูงเนิน
 
1. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า
 
18 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. เด็กหญิงธนาธร  กะทงยาม
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐดนัย  ลือใจ
2. นายวุฒิชัย  เนตรผาบ
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.85 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจสุข
2. เด็กชายธุวานนท์  ตามูลหล้า
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิวัฒน์  ใจเถิน
2. นายพิเชษฐ์  แดงเถิน
3. นายภานุวัฒน์  ลาติ๊บ
 
1. นายวิทยา  วินาโร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวขวัญฤทัย  มิลิ
2. นายทัพทัน  ทิยะจง
3. นางสาวพิมพิกา  คำหล้า
4. นายมงคลฉัตร  มากมี
5. นางสาวมัทนา  ปันหล้า
 
1. นางธีรรัตน์   อยู่เจริญ
2. นายบัณฑิต  ต๊ะทองคำ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดผัด
 
1. นางระวิพรรณ  รักษาพล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 1. นายกฤษฎานุพงษ์  จันทร์น้อย
 
1. นางอมรรัตน์  เทียมแก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายมนตรี  ธรรมทรัพย์
 
1. นางระวิพรรณ  รักษาพล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 13 1. นายจักรกฤษ   น้อยศรี
2. นางสาวเบญจรัตน์  กุลดิลกพนา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรานี  เกิดแก้วเมืองมูล
2. นายมานะ  -
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์นาค
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุธิดา   หาญเมืองใจ
2. เด็กชายหม่องหล่า  -
 
1. นายฉัตรชัย  ชุนณวงษ์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวลลิตา  ทิน้อย
2. นางสาววิภารัตน์  แดนสุรินทร์
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
 
30 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายภุชงค์  มีบุญ
2. นางสาวรัตนา  นวนบุตร
3. นายสิทธา  ท้องฟ้าจรูญ
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
31 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตติมา  ทิโน
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
32 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวศุภนุช  ภู่ทอง
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
33 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยงยุทธ  ท้องฟ้ากำเนิด
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
34 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิจ  คำใส
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
35 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  วรรณสอน
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
36 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฐิกา  ปู่มณี
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
37 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุกัญ  รอดแก้ว
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
38 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาศสุภา  สุรินทร์
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
39 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วกาขัด
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  แสนตา
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวปัทมวรรณ  นาคสมพันธ์
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  ตื้อแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา   ต๊ะสุ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาว วิภาดา  ตื้อแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา   ต๊ะสุ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เทากมลเดช
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมพูนุช  -
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 -    
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพวงทอง  ส่างแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  มาปา
3. นางสาวเจนจิรา  ทะมา
 
1. นายจอมใจ  หมื่นนรา
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิวัฒน์  สียะ
2. นายภัทธภณ  วงศา
3. นายแสงตะวัน  เมืองใจ
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายธาร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงเถิน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปู่ลมดี
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรากร  วาทา
2. เด็กชายสิทธิโชติ  ถอดมูล
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทนา  แสนมา
2. นางสาวปิยพรรณ  คำหอม
3. นางสาววันเพ็ญ  เทากระจ่างกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เมืองง้า
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญชัย  -
2. นายสุรเชษฐ์  ศรีอำนวยโชค
 
1. นายสติ  เพียรทำ
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุพรรณคำ
2. เด็กชายรณชัย  บัวบาง
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
56 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นางสาวเบญจมาศ  ตุ้ยขม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
57 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาววงเดือน  ชินสุขคีรี
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
58 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ยอดแก้ว
 
1. นางเตือนใจ  จันทศรี
 
59 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวมึดาพร  -
 
1. นางเตือนใจ  จันทศรี
 
60 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญหา  ยาเถิน
 
1. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย
 
61 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวพิมพิกา  โพธิรอด
 
1. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย
 
62 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  บุญทา
 
1. นางศันสินี  มูลวงษ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอาภรณ์  สิงห์สีหมื่น
 
1. นางศันสินี  มูลวงษ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกรรณภิรมย์  คำเครือ
2. เด็กหญิงณัญจนา  นวนดิบ
3. เด็กชายนนธชัย  กันทาทำ
4. เด็กหญิงสุนิศา  ต๊ะสุ
5. เด็กหญิงอังศุมาลิน  นวนเขียว
 
1. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย
2. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
65 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรวิทช์  ใจยา
2. นางสาวทิพสุดา  จุมพล
3. นางสาวประภัสสิริ  แปรงปัน
4. นายพิตตินันท์  วงษ์ศา
5. นางสาวอารีภรณ์  ทิโน
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายเกรียงไกร  สีแก้ว
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 0 - 1. นายพนมไพร  งามสม
 
1. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิรายุส  ปัญญาตุ้ย
2. เด็กหญิงราณี  มนทา
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นายภานุวัฒน์  ลาติ๊บ
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพล  วาดวงษ์เอื้อย
 
1. นางสาวสุธาสินี  ม้าวัน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิรินันท์  จันห้วย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กัณทวงษ์