สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม 9 1. นายกฤตพล  นามมณีวงษ์
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนัฐพล  ตุ่นเฟือย
2. นางสาวอาทิตยา  เทียมฉันท์
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิชัย  ศรีตะลหฤทัย
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาววงเดือน  ชินสุขคีรี
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ยอดแก้ว
 
1. นางเตือนใจ  จันทศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวมึดาพร  -
 
1. นางเตือนใจ  จันทศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  บุญทา
 
1. นางศันสินี  มูลวงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอาภรณ์  สิงห์สีหมื่น
 
1. นางศันสินี  มูลวงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายเกรียงไกร  สีแก้ว
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพล  วาดวงษ์เอื้อย
 
1. นางสาวสุธาสินี  ม้าวัน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิรินันท์  จันห้วย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กัณทวงษ์