สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นางสาวพัชรินทร์  แสนเล็ก
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐมล  วงศ์เศรษฐี
 
1. นายวนิตย์  ตำคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกันตา  คงสมบัติ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  คำใส
3. เด็กชายเผด็จ  ไคร้แค
 
1. นางณิษา  สิริปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิตลดา  จินดาทอง
2. เด็กหญิงผไทมาส  บุญรักษา
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกูล
 
1. นางโสภา  อุดจันทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวลลิตา  ทิน้อย
2. นางสาววิภารัตน์  แดนสุรินทร์
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุพรรณคำ
2. เด็กชายรณชัย  บัวบาง
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิรายุส  ปัญญาตุ้ย
2. เด็กหญิงราณี  มนทา
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นายภานุวัฒน์  ลาติ๊บ
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์