สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวอัมพร  สีวงษ์
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิตสุภา  เถื่อนสุข
2. นางสาวทัศนีย์  สีสำราญ
 
1. นางสาวรานี  บัวเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 1. นายกฤษณะ  นาต๊ะ
2. นายกิตติธัส  นันใจวงษ์
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นายทัศกานต์  มาปา
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. นางสาวกุลสตรี  เปี้ยสุ
2. นางสาวชัชฎา  ปัญญาดิษฐ์วงษ์
3. นางสาวนภสร  ตาแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.85 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจสุข
2. เด็กชายธุวานนท์  ตามูลหล้า
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวขวัญฤทัย  มิลิ
2. นายทัพทัน  ทิยะจง
3. นางสาวพิมพิกา  คำหล้า
4. นายมงคลฉัตร  มากมี
5. นางสาวมัทนา  ปันหล้า
 
1. นางธีรรัตน์   อยู่เจริญ
2. นายบัณฑิต  ต๊ะทองคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 1. นายกฤษฎานุพงษ์  จันทร์น้อย
 
1. นางอมรรัตน์  เทียมแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 13 1. นายจักรกฤษ   น้อยศรี
2. นางสาวเบญจรัตน์  กุลดิลกพนา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุธิดา   หาญเมืองใจ
2. เด็กชายหม่องหล่า  -
 
1. นายฉัตรชัย  ชุนณวงษ์
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวศุภนุช  ภู่ทอง
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นางสาวเบญจมาศ  ตุ้ยขม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญหา  ยาเถิน
 
1. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวพิมพิกา  โพธิรอด
 
1. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย