สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ตาคำ
2. นางสาวจีรนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นางพัชราภรณ์  นาละต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นายนิค  จันกุ
2. นางสาวศุภนิดา  ปั่นยอด
3. นายวีรยุทธ  ตั๋นทา
 
1. นายวิทยา  วินาโร
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  นวนใจ
2. เด็กหญิงปริศนา  สุภาวดี
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  งามกระโทก
 
1. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภากานต์  แซ่จ้อง
2. นางสาวสุภาพร  จ่ายนอก
3. นางสาวอคิราภ์  เสาร์สูงเนิน
 
1. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. เด็กหญิงธนาธร  กะทงยาม
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐดนัย  ลือใจ
2. นายวุฒิชัย  เนตรผาบ
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายมนตรี  ธรรมทรัพย์
 
1. นางระวิพรรณ  รักษาพล
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรานี  เกิดแก้วเมืองมูล
2. นายมานะ  -
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์นาค
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายภุชงค์  มีบุญ
2. นางสาวรัตนา  นวนบุตร
3. นายสิทธา  ท้องฟ้าจรูญ
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยงยุทธ  ท้องฟ้ากำเนิด
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
11 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิจ  คำใส
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
12 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  วรรณสอน
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
13 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฐิกา  ปู่มณี
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
14 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุกัญ  รอดแก้ว
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
15 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาศสุภา  สุรินทร์
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
16 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วกาขัด
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  แสนตา
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวปัทมวรรณ  นาคสมพันธ์
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  ตื้อแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา   ต๊ะสุ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาว วิภาดา  ตื้อแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา   ต๊ะสุ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เทากมลเดช
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมพูนุช  -
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพวงทอง  ส่างแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  มาปา
3. นางสาวเจนจิรา  ทะมา
 
1. นายจอมใจ  หมื่นนรา
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิวัฒน์  สียะ
2. นายภัทธภณ  วงศา
3. นายแสงตะวัน  เมืองใจ
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรากร  วาทา
2. เด็กชายสิทธิโชติ  ถอดมูล
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายธาร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงเถิน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปู่ลมดี
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทนา  แสนมา
2. นางสาวปิยพรรณ  คำหอม
3. นางสาววันเพ็ญ  เทากระจ่างกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เมืองง้า
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญชัย  -
2. นายสุรเชษฐ์  ศรีอำนวยโชค
 
1. นายสติ  เพียรทำ