สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญวิชัยวัฒนา
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวนุสรา  รักศักดิฺ์สยาม
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานต์ชนิดา  วิริยา
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวสิริวรินทร์  ปาอ้าย
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เติมพันธ์ทุนันท์
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจินตนา  ไชยคำนันท์
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  โปร่งหลวง
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่้อน
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 9 1. นายจิรภัทร  อินหลวง
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่้อน
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  กุลาสะทึง
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภูมิธนวงศ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกฤติยากรณ์  มั่งมูลมี
2. นางสาวชนกานต์  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ก่อประภากิจ
 
1. นายนิรัญ  สุขหล่อ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  สืบท้าวสกุล
 
1. นายพิศิษฎ์  วิมลวรรธนะ
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรพร  เลิศลัขณวงศ์
 
1. นายนิรัญ  สุขหล่อ
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตอนันท์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นายพีรพัฒน์  เฮิงโม
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายกาณฑ์  อยู่เหล่าพาณิชย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  นิลพันธ์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวกมลฉัตร  ผิวพรรณ
2. นางสาวกมลวรรณ  ช้างนาม
3. นายดาดา  คีรีบุปผา
 
1. นางสาวกานดา  บุญรัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  ปิตโต
2. นายศักดิ์สิทธิ์  วินิจสร
3. นายสามารถ  ป่าตาล
 
1. นายวัชรพงษ์  ประคำมา
 
18 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสฤษฎิ์พงษ์  ชีวาพนาคีรี
2. นายอัษฎาวุธ  กะณะศิริ
3. นายเจตน์อนันท์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิจจา  แซ่ตัน
2. นางสาวชลธิลา  สุขศรีไพรพนา
3. นางสาวนัฎฑิรา  งามยิ่งสกุล
4. นางสาวสุปรียา  ผุดผ่อง
5. นายอรัญ  เมืองใจแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
2. นางสาวฉัตรีญา  กล้าจอหอ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศิริ  เสระสาตร์
2. นายสิทธิชัย  ใจมา
3. นายสุภัทดิศ  ดีษากุล
4. นางสาวเบญจรัตน์  สว่างนภาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงรมณีรัตน์  รัตนกันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลเนตร  ฮัวะจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  สารสุวรรณ
2. เด็กชายสันติภาพ  มะลิวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
2. นางสุมาลี  ชัยชอุ่่ม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นายชญานนท์  คงประเสริฐ
2. นางสาวนิศารัตน์  แสนเปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  สมบูรณ์พร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บลำเอี้ยง
 
1. นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวชฎาวรรณ  -
2. นางสาวสุธิดา  มานะพจนา
 
1. นายสมรส  ทุมจินดา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   แสงรัตนา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คล้ายจินดา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกฎ  ขันเดช
2. นายภากร  ฟ้าร่วน
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  เทพวงค์
2. เด็กชายศตนันทน์  สีทา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ชมงาม
2. เด็กหญิงลลิตา  ไชยฝาง
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตันติกร  สุภาพกุล
2. เด็กชายนภัสรพี  บุญมาคำ
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ศกุนรักษ์
2. นางสาวภัทราพร  สีทา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 10 1. นางสาวธิติรัตน์  จักษุ
2. นายปกรณ์  วงศีลา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นายเกียง  ชนะพิม
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายจิรวัฒน์  กะณะศิริ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นามผ่าย
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
35 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายบริวัตร  คำมะโน
 
1. นางสาวธันวดี  สืบวงศ์รอด
 
36 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50.2 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิมพิกา  บริพนธ์พจมาน
 
1. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชุฎา  คำวิชิต
 
1. นางกรรณิกา  คำเขื่อน
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอลงกรณ์  จันทร์ยะการ
 
1. นางจินตนา  ขันแก้ว
 
39 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 76.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงชมนารถ  อรุณเจิดจ้า
 
1. นางสาวธันวดี  สืบวงศ์รอด
 
40 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริประภา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
41 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวธันวดี  สืบวงศ์รอด
 
42 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  ทวีพัฒน์
 
1. นางจินตนา  ขันแก้ว
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มหาวัน
2. เด็กหญิงชนพล  หล้าตา
3. เด็กหญิงปราติยา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจริยา  มณีรุ่งรุจี
2. นายสุภาพ  ชาญปัญญาพล
3. นางสาวหยกฟ้า  สินขจรเกียรติ
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มืดแก้ว
2. เด็กหญิงหยุ่ยจวน  หวง
 
1. นางกรรณิกา  คำเขื่อน
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นายสุชัย  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินงสิษฐ์  สันติมโนกุุล
2. เด็กชายปฐมทอง  ฤชุโรจน์
 
1. นายพีรพัฒน์  เฮิงโม
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวชนัดดา  รัตนประภา
 
1. นายพีรพัฒน์  เฮิงโม
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอานันท์  กนกเวชยันต์
 
1. นายพิศิษฎ์  วิมลวรรธนะ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นายทรงพล  พาตะคุ
 
1. นายพิศิษฎ์  วิมลวรรธนะ