สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจินตนา  ไชยคำนันท์
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกฤติยากรณ์  มั่งมูลมี
2. นางสาวชนกานต์  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  สืบท้าวสกุล
 
1. นายพิศิษฎ์  วิมลวรรธนะ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรพร  เลิศลัขณวงศ์
 
1. นายนิรัญ  สุขหล่อ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50.2 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิมพิกา  บริพนธ์พจมาน
 
1. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอลงกรณ์  จันทร์ยะการ
 
1. นางจินตนา  ขันแก้ว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มืดแก้ว
2. เด็กหญิงหยุ่ยจวน  หวง
 
1. นางกรรณิกา  คำเขื่อน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นายสุชัย  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นายทรงพล  พาตะคุ
 
1. นายพิศิษฎ์  วิมลวรรธนะ