สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญวิชัยวัฒนา
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวนุสรา  รักศักดิฺ์สยาม
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 9 1. นายจิรภัทร  อินหลวง
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่้อน
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตอนันท์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นายพีรพัฒน์  เฮิงโม
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายกาณฑ์  อยู่เหล่าพาณิชย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  นิลพันธ์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวชฎาวรรณ  -
2. นางสาวสุธิดา  มานะพจนา
 
1. นายสมรส  ทุมจินดา
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  ทวีพัฒน์
 
1. นางจินตนา  ขันแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจริยา  มณีรุ่งรุจี
2. นายสุภาพ  ชาญปัญญาพล
3. นางสาวหยกฟ้า  สินขจรเกียรติ
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน