สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานต์ชนิดา  วิริยา
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวสิริวรินทร์  ปาอ้าย
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ก่อประภากิจ
 
1. นายนิรัญ  สุขหล่อ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวกมลฉัตร  ผิวพรรณ
2. นางสาวกมลวรรณ  ช้างนาม
3. นายดาดา  คีรีบุปผา
 
1. นางสาวกานดา  บุญรัตน์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ชมงาม
2. เด็กหญิงลลิตา  ไชยฝาง
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตันติกร  สุภาพกุล
2. เด็กชายนภัสรพี  บุญมาคำ
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 10 1. นางสาวธิติรัตน์  จักษุ
2. นายปกรณ์  วงศีลา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นายเกียง  ชนะพิม
 
8 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายบริวัตร  คำมะโน
 
1. นางสาวธันวดี  สืบวงศ์รอด
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชุฎา  คำวิชิต
 
1. นางกรรณิกา  คำเขื่อน
 
10 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 76.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงชมนารถ  อรุณเจิดจ้า
 
1. นางสาวธันวดี  สืบวงศ์รอด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มหาวัน
2. เด็กหญิงชนพล  หล้าตา
3. เด็กหญิงปราติยา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวชนัดดา  รัตนประภา
 
1. นายพีรพัฒน์  เฮิงโม