สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  โปร่งหลวง
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่้อน
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  กุลาสะทึง
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภูมิธนวงศ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  ปิตโต
2. นายศักดิ์สิทธิ์  วินิจสร
3. นายสามารถ  ป่าตาล
 
1. นายวัชรพงษ์  ประคำมา
 
4 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสฤษฎิ์พงษ์  ชีวาพนาคีรี
2. นายอัษฎาวุธ  กะณะศิริ
3. นายเจตน์อนันท์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิจจา  แซ่ตัน
2. นางสาวชลธิลา  สุขศรีไพรพนา
3. นางสาวนัฎฑิรา  งามยิ่งสกุล
4. นางสาวสุปรียา  ผุดผ่อง
5. นายอรัญ  เมืองใจแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
2. นางสาวฉัตรีญา  กล้าจอหอ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศิริ  เสระสาตร์
2. นายสิทธิชัย  ใจมา
3. นายสุภัทดิศ  ดีษากุล
4. นางสาวเบญจรัตน์  สว่างนภาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงรมณีรัตน์  รัตนกันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลเนตร  ฮัวะจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  สารสุวรรณ
2. เด็กชายสันติภาพ  มะลิวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
2. นางสุมาลี  ชัยชอุ่่ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นายชญานนท์  คงประเสริฐ
2. นางสาวนิศารัตน์  แสนเปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  สมบูรณ์พร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บลำเอี้ยง
 
1. นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   แสงรัตนา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คล้ายจินดา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกฎ  ขันเดช
2. นายภากร  ฟ้าร่วน
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  เทพวงค์
2. เด็กชายศตนันทน์  สีทา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ศกุนรักษ์
2. นางสาวภัทราพร  สีทา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายจิรวัฒน์  กะณะศิริ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นามผ่าย
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
17 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริประภา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
18 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวธันวดี  สืบวงศ์รอด
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินงสิษฐ์  สันติมโนกุุล
2. เด็กชายปฐมทอง  ฤชุโรจน์
 
1. นายพีรพัฒน์  เฮิงโม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอานันท์  กนกเวชยันต์
 
1. นายพิศิษฎ์  วิมลวรรธนะ