สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 9 1. นายบุญเงิน  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวราชดาภรณ์  ไพรสถิตสวาท
3. นายสุดี  ไพรพุฒิพงษ์
 
1. นายสมคิด  อยู่งาม
2. นางสาวเพียงใจ  รองศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวสุชาดา  มโนใจมั่น
2. นายดุสิต  พนาคีรีโชติ
3. นางสาวอัยยาวีร์  ไพรขจรธรรม
 
1. นางสาวกมลพร  จิตต์จำนงค์
2. นายสมคิด  อยู่งาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 5 1. นางสาวชุติมา  ทรัพย์สินพนาไพร
2. นางสาวพิมพ์พร  สถิตพนาไพร
3. นางสาวมาลา  อรุณอร่ามศรี
4. นางสาวศรีพิมพ์  ไพรแสงพงษ์
5. นางสาวสุดนภา  ฐานกรณ์สกุล
 
1. นางสาวจินตนา  กระจาย
2. นางสาวอุไรวรรณ  ปิจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.75 เงิน 12 1. นางสาวรัชดา  ยอดดอยสุขสม
2. นายสันติภพ  วิชิตอนุรักษ์คีรี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ปิจิตร
2. นางเพ็ญตา  สารขาว
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  ทังสุรชัย
2. นายมานพ  ขจรเดชวนา
3. นายเดชา  ตรีกมล
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะงุยซา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีย์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณวัฒน์เมธัส  อุ่นแก้ว
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวมะงุยซา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
 
9 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอุมาพร  คัมภีร์เสนา
 
1. นางชวัลลักษณ์  บุญลือ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรัตน์  พิชิตสกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ใจยาน๊ะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 1. นางสาวดอกฝ้าย  วนารัตนชัย
 
1. นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิริรัตน์  หีบทรัพย์สาร
 
1. นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายประจักษ์  คลังร้อยไร่
 
1. นายธวัชชัย  แสงแปลง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 11 1. นางสาวน่อแปละเก่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุวดี  คำน่าน