สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 9 1. นายบุญเงิน  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวราชดาภรณ์  ไพรสถิตสวาท
3. นายสุดี  ไพรพุฒิพงษ์
 
1. นายสมคิด  อยู่งาม
2. นางสาวเพียงใจ  รองศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวสุชาดา  มโนใจมั่น
2. นายดุสิต  พนาคีรีโชติ
3. นางสาวอัยยาวีร์  ไพรขจรธรรม
 
1. นางสาวกมลพร  จิตต์จำนงค์
2. นายสมคิด  อยู่งาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.75 เงิน 12 1. นางสาวรัชดา  ยอดดอยสุขสม
2. นายสันติภพ  วิชิตอนุรักษ์คีรี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ปิจิตร
2. นางเพ็ญตา  สารขาว