สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวนิดา  คีรีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวปารวี  กุศล
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นางสาวน่อวาเลอ  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
2. นางสาวพนิดา  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
3. นางสาววรนาถ  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ประวัง
2. นางสาวมลิวัลย์  ช่างพูด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 1. นางสาวพิมพ์ใจ  วนาเจือเพชร
2. นายหม่อส่อเย  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
 
1. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
2. นางสาวอามีนา  รินใจ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวนิดา  คีรีรุ่งเรือง
 
1. นางสุดาวดี  แพรประสิทธิ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวรักพันใจ  งานบรรลุผล
 
1. นางสุดาวดี  แพรประสิทธิ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวรักพันใจ  งานบรรลุผล
 
1. นางสุดาวดี  แพรประสิทธิ์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวเหม่ยกุ้ย  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
 
1. นางสุดาวดี  แพรประสิทธิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายทิพย์  เอกบรรเลง
2. นางสาวสุดารัตน์  มาภาวิภาส
3. นายเริงชัย  พันธ์คำ
 
1. นางพรทิพย์  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวอมรรัตน์  แห้วเหมือน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายซอโดมู  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
2. นายประวิทย์  คำนวณพนม
3. นายพนัส  พนาดำรงเกียรติ
4. นายมงคล  วรวนัส
5. นายสุธิท  ทะเลงดงาม
6. นายสุรชัย  วรวนัส
 
1. นายธีรวิทย์  กวดขัน
2. นายภิเษก  ดอยแก้วขาว
3. สิบเอกมงคล  ใจเย็น
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายปูลู  เลิศวิริยภาพ
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรชัย  วรวนัส
 
1. นายคมสัน  สุนันทนาการ