สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงปภานัน  ปุ๊ดทา
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวปิยะธิดา  เรือนใจดี
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เครือวงศ์
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวดอกไม้  มณีศรี
 
1. นางนฤมล  วิราวรรณ
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวรรณ
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุทธ  อินแก้ว
 
1. นางนฤมล  วิราวรรณ
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรีชญา  ทวีทรัพย์มนตรี
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ฉิมยง
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิตณรงค์  วงษ์ปางมูล
2. นางสาวภัทรวรรณ  นำปุ๊ด
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอมรา  อินทะยศ
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 6 1. นางสาววรัญญา  เสตะบุตร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจตุพงษ์  ภูทองเงิน
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ลังกาวงค์
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 0 - 1. นายยุทธพงษ์  น้อยทะนะ
2. นางสาววรรณิการ์  บุญมา
 
1. นายสุชาติ  บุญมา
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตันจัน
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 1. นายจักรกฤษณ์  พิมพ์ครู
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อินหลวง
2. เด็กชายมงคล  ยั่งยืนคุณธรรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่ม้า
 
1. นางนงนุช  ฤทธิ์จีน
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนัฎฐิรา  เจริญศรี
2. นางสาวกวินนา  ใจยอด
3. นางสาวสุนิสา  ปูกันกะ
 
1. นางธนวรรณ  ชูเกียรติตกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนพดล  สมคำปา
2. เด็กชายวรพล  ประสิทธิ์นอก
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สมคำปา
 
1. นางฐานิช  จันทร์ต๊ะ
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  ทวีคูณ
2. นางสาวสิริวรรณ  หล้าล้อง
3. นางสาวอภิญญา  อินต๊ะ
 
1. นายสุรัตน์  คำเอี้ยง
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 1. นายนพดล  สุวรรณ์
2. เด็กชายวรพร  ประสิทธิ์นอก
3. นายเฉลิมวงศ์  สมคำปา
 
1. นางฐานิช  จันทร์ต๊ะ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวพิมพิดา  ใจแก้วทิ
2. นายพิเบศ  ปันสา
3. นายวิสิษฐ์พล  วงษ์ปางมูล
4. นางสาวสุนันทา  แสนเตปิน
5. นายอลงกต  ทองสี
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
2. นางแสงจันทร์  แย้มมี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมเพชร  จันทาพล
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วงษ์ปางมูล
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  มาลังกา
2. นางสาวภัสรา  จิตต์ธรรม
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชริดา  อ๊ะทา
2. นายวรพล  พรมมูล
3. นางสาวอรทัย  ช่างทำ
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลวนารักษ์  ตาแส่ง
2. เด็กหญิงสายธาร  ศิลาจิ๋ว
 
1. นายอาทิตย์  บุญสูง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวสุภาพ  วนารัตน์มงคล
2. นายเพชรนคร  สมบูรณ์
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
26 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิภาณ  ล้านคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
27 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวศศิประภา  แซ่กือ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
28 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  ล้านคำ
2. นางสาวกนกพร  มีบุญ
3. นายจิตติพงษ์ศักดิ์  กาวิละ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 - 1. นายวสันต์  อินแก้ว
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  ราชจริต
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวดอกไม้  มณีศรี
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวเกศรินทร์  แซ่ว้าน
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวศศิธร  ดุมคำ
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วงษ์ปางมูล
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวแก้วตา  ใจวงษ์
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงพร  พันธ์ไชย
2. นางสาวพรไพรินทร์  จันทา
3. นางสาวมณีมนฑ์  บุญนายืน
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ตรี
2. นางสาววรรณสิริ  สายทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  เครือคำวัง
4. นายสุทธิพงษ์  อินรอด
5. นางสาวอัญธิกา  ยอดคำ
6. นางสาวเจนจิรา  มั่งมูลมี
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาราภัทร  แซ่กือ
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่กือ
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธนพนธ์สกุล
4. เด็กหญิงรัตนา  เป็งจา
5. เด็กหญิงศุภานัน  ชุ่มมอย
6. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  หล้าล้อง
 
1. นายรำพรรณ  ปันส่า
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุ  จันทาพล
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วทิพย์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกชนันท์  ต๋าคำ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  สิวันทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วทิพย์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เขียวขำ
2. นางสาวจริยา  อินหว่าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรากร  แป๊ดแก้ว
2. นางสาวศิริพร  เพชรสกุลไพร
3. นางสาวเสาวณีย์  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เขียวขำ
2. นายจักรกฤษณ์  ต๊ะแปงปัน
3. นายฤทธิไกร  อุปกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายทนงศักดิ์  ใจกัน
2. นายทัศนัย  ธิยะปัน
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
45 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันทะสาน
 
1. นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ
 
46 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาววิชุดา  กล้ากสิกิจ
 
1. นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ
 
47 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 77.16 เงิน 7 1. เด็กหญิงมลทิกา  มาลาน
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
48 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 1. นางสาวบุณยนุช  ธรรมใจ
 
1. นายนิพนธ์  บุญประเสริฐ
 
49 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวารินทร์  จันทาพล
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
50 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิณา  หมู่ปัน
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทรา  ส่างน้อย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นันทะขัด
3. เด็กหญิงอรพิน  นายสาม
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธัญสุดา  สมคำปา
2. นางสาวนิรสรา  คำลือเมือง
3. นางสาวพัชรี  สี่เป็ง
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวาสนา  น้อยริน
2. เด็กหญิงสุริสา  วงงาม
 
1. นายนิพนธ์  บุญประเสริฐ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชมพูนุช  กล้ากสิกิจ
 
1. นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ