สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอมรา  อินทะยศ
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 6 1. นางสาววรัญญา  เสตะบุตร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจตุพงษ์  ภูทองเงิน
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ลังกาวงค์
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตันจัน
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 1. นายจักรกฤษณ์  พิมพ์ครู
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อินหลวง
2. เด็กชายมงคล  ยั่งยืนคุณธรรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่ม้า
 
1. นางนงนุช  ฤทธิ์จีน
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันทะสาน
 
1. นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาววิชุดา  กล้ากสิกิจ
 
1. นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวารินทร์  จันทาพล
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิณา  หมู่ปัน
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวาสนา  น้อยริน
2. เด็กหญิงสุริสา  วงงาม
 
1. นายนิพนธ์  บุญประเสริฐ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชมพูนุช  กล้ากสิกิจ
 
1. นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ