สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เครือวงศ์
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนพดล  สมคำปา
2. เด็กชายวรพล  ประสิทธิ์นอก
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สมคำปา
 
1. นางฐานิช  จันทร์ต๊ะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลวนารักษ์  ตาแส่ง
2. เด็กหญิงสายธาร  ศิลาจิ๋ว
 
1. นายอาทิตย์  บุญสูง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกชนันท์  ต๋าคำ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  สิวันทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วทิพย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทรา  ส่างน้อย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นันทะขัด
3. เด็กหญิงอรพิน  นายสาม
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธัญสุดา  สมคำปา
2. นางสาวนิรสรา  คำลือเมือง
3. นางสาวพัชรี  สี่เป็ง
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน