สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงปภานัน  ปุ๊ดทา
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวรรณ
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุทธ  อินแก้ว
 
1. นางนฤมล  วิราวรรณ
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรีชญา  ทวีทรัพย์มนตรี
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ฉิมยง
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนัฎฐิรา  เจริญศรี
2. นางสาวกวินนา  ใจยอด
3. นางสาวสุนิสา  ปูกันกะ
 
1. นางธนวรรณ  ชูเกียรติตกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  ทวีคูณ
2. นางสาวสิริวรรณ  หล้าล้อง
3. นางสาวอภิญญา  อินต๊ะ
 
1. นายสุรัตน์  คำเอี้ยง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวพิมพิดา  ใจแก้วทิ
2. นายพิเบศ  ปันสา
3. นายวิสิษฐ์พล  วงษ์ปางมูล
4. นางสาวสุนันทา  แสนเตปิน
5. นายอลงกต  ทองสี
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
2. นางแสงจันทร์  แย้มมี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวสุภาพ  วนารัตน์มงคล
2. นายเพชรนคร  สมบูรณ์
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
9 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวศศิประภา  แซ่กือ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุ  จันทาพล
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วทิพย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 77.16 เงิน 7 1. เด็กหญิงมลทิกา  มาลาน
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
12 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 1. นางสาวบุณยนุช  ธรรมใจ
 
1. นายนิพนธ์  บุญประเสริฐ