สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวปิยะธิดา  เรือนใจดี
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิตณรงค์  วงษ์ปางมูล
2. นางสาวภัทรวรรณ  นำปุ๊ด
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 1. นายนพดล  สุวรรณ์
2. เด็กชายวรพร  ประสิทธิ์นอก
3. นายเฉลิมวงศ์  สมคำปา
 
1. นางฐานิช  จันทร์ต๊ะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมเพชร  จันทาพล
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วงษ์ปางมูล
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  มาลังกา
2. นางสาวภัสรา  จิตต์ธรรม
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชริดา  อ๊ะทา
2. นายวรพล  พรมมูล
3. นางสาวอรทัย  ช่างทำ
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  ล้านคำ
2. นางสาวกนกพร  มีบุญ
3. นายจิตติพงษ์ศักดิ์  กาวิละ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  ราชจริต
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวดอกไม้  มณีศรี
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงพร  พันธ์ไชย
2. นางสาวพรไพรินทร์  จันทา
3. นางสาวมณีมนฑ์  บุญนายืน
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ตรี
2. นางสาววรรณสิริ  สายทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  เครือคำวัง
4. นายสุทธิพงษ์  อินรอด
5. นางสาวอัญธิกา  ยอดคำ
6. นางสาวเจนจิรา  มั่งมูลมี
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาราภัทร  แซ่กือ
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่กือ
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธนพนธ์สกุล
4. เด็กหญิงรัตนา  เป็งจา
5. เด็กหญิงศุภานัน  ชุ่มมอย
6. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  หล้าล้อง
 
1. นายรำพรรณ  ปันส่า
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เขียวขำ
2. นางสาวจริยา  อินหว่าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรากร  แป๊ดแก้ว
2. นางสาวศิริพร  เพชรสกุลไพร
3. นางสาวเสาวณีย์  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เขียวขำ
2. นายจักรกฤษณ์  ต๊ะแปงปัน
3. นายฤทธิไกร  อุปกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายทนงศักดิ์  ใจกัน
2. นายทัศนัย  ธิยะปัน
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง