สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 13 1. นางสาวขันทอง  พนาไพโรจน์
2. นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งรักคีรีรัตน์
3. นางสาวณิชานันท์  วนามหาลาภ
 
1. นางสาวกันยา  ผัดนุ่น
2. นางนันทิยา  ปิ่นคำ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพรพิมล  เกียรติก้องไพร
2. นางสาววิภาพร  พนาสถิตกุล
 
1. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
2. นางสาวสุนา  องค์การ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคะจอ  วงค์ภูมิคีรี
2. นายนิกร  คีรีอภิบาล
3. นายสิรภพ  คัมภีร์อาคม
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  พนาไพโรจน์
2. นายจอเหวยแล  -
3. นายธงชัย  คีรีพิเชษฐ
4. นางสาวนงนุช  วนาพบโชค
5. นางสาวพฤกษา  สราญพัฒนาคีรี
6. นายศิริชัย  ไพรวันประสบสุข
 
1. นางนิชนันท์  เมฆศิริ
2. นางนิติกุล  สุทธหลวง
3. นายวรพงษ์  มั่นคง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายนิวัฒน์๋  พรรณาสกุล
2. นางสาววิภา  วนาปกป้อง
3. นายโอฬาร  พนาพิสุทธิ์
 
1. นายศิริชัย  สะอาดเอี่ยมจิต
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายสุพล  ประวัติวงค์คีรี
 
1. นายวรพงษ์  มั่นคง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นายชมพูทวีป  สุภาศิริวัฒน์
 
1. นายวรพงษ์  มั่นคง