สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 13 1. นางสาวขันทอง  พนาไพโรจน์
2. นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งรักคีรีรัตน์
3. นางสาวณิชานันท์  วนามหาลาภ
 
1. นางสาวกันยา  ผัดนุ่น
2. นางนันทิยา  ปิ่นคำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นายชมพูทวีป  สุภาศิริวัฒน์
 
1. นายวรพงษ์  มั่นคง