สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพรพิมล  เกียรติก้องไพร
2. นางสาววิภาพร  พนาสถิตกุล
 
1. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
2. นางสาวสุนา  องค์การ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายสุพล  ประวัติวงค์คีรี
 
1. นายวรพงษ์  มั่นคง