สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคะจอ  วงค์ภูมิคีรี
2. นายนิกร  คีรีอภิบาล
3. นายสิรภพ  คัมภีร์อาคม
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  พนาไพโรจน์
2. นายจอเหวยแล  -
3. นายธงชัย  คีรีพิเชษฐ
4. นางสาวนงนุช  วนาพบโชค
5. นางสาวพฤกษา  สราญพัฒนาคีรี
6. นายศิริชัย  ไพรวันประสบสุข
 
1. นางนิชนันท์  เมฆศิริ
2. นางนิติกุล  สุทธหลวง
3. นายวรพงษ์  มั่นคง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายนิวัฒน์๋  พรรณาสกุล
2. นางสาววิภา  วนาปกป้อง
3. นายโอฬาร  พนาพิสุทธิ์
 
1. นายศิริชัย  สะอาดเอี่ยมจิต
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์