สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายอภิสิทธิ์  พิมานครองคีรี
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวรัญชนา  แซ่เล่า
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวอรณิชา  สว่างประจิม
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุพัตรา  ทินปาน
2. นายเอกภพ  อุไรรุ่งโรจน์
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารี  แซ่ม้า
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัมพร  แซ่ซ้ง
2. นายวิวัฒน์  ธันยาปภานิจ
3. นางสาวสุมาลี  ท้าวแสงสุข
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดุล  สมบัติยั่งยืน
2. นางสาวนลัทพร  สินไพบูลย์เลิศ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุกัลย์  อย่างคุณธรรม
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 10 1. นางสาวจรรยาพร  แซ่ย้าง
2. นางสาวมาลี  แซ่กือ
3. นางสาวอาทิมา  ศิริยั่งยืน
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิยา  แตงอ่อน
2. นางสาวปรานี  นิธิกุล
3. นางสาวเมริษา  ทวีทรัพย์
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  สาระ
2. นางสาวขนิษฐา  แซ่หมี
3. นายณัฐพล  แซ่ลี
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นายนำโชค  มั่นพัฒนาการ
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรุทธ์  แซ่ม้า
2. นายสมศักดิ์  ภัณนิรามัย
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชุติมา  สินไพบูลย์เลิศ
2. นางสาวธันย์ชนก  สินไพบูลย์เลิศ
3. นางสาววารี  แซ่ย้าง
4. นายอนุชิต  มั่นคงเจริญกุล
5. นางสาวอัณศยา  แซ่ท้าว
 
1. นายปกรณ์  พูนใจสม
2. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาติชาย  แซ่โซ้ง
 
1. นายปกรณ์  พูนใจสม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 9 1. นายธีรัตน์  สินไพบูลย์เลิศ
2. นางสาวบูรณิมา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
2. นางอัญชลี  ธำรงรัฐกุล
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกันติยา  แซ่ม้า
2. นางสาวจิตตรา  พยุงวนา
3. นางสาวอังสุมาลินทร์  วิทยากว้างไกล
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตกุล
2. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวชุติมา  แซ่ย้าง
2. นางสาววิยะดา  แซ่ย่าง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตกุล
2. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายทศพร  แซ่ม้า
2. นางสาวนารากร  ทรงติสายโชค
3. นางสาวเกวลิน  แซ่หวื้อ
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
 
19 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสัมพันธ์  พิมานครองคีรี
 
1. นายศิริวัฒน์  แก้วกันหา
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประนอม  นิธิกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา  ขวัญใจชาวไกรลาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
22 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
2. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ว่าง
3. นางสาวปิยนุช  แซ่ย่าง
4. นางสาวรักษณาลี  แซ่ย้าง
5. นางสาวรักษิณา  แซ่ม้า
6. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
7. นางสาวเบญจพรรณ  แซ่ม้า
8. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 - 1. นายชำนาญ  อย่างยอดเยี่ยม
2. นายณัฐนนท์  มั่นพัฒนาการ
3. นายปยุต  จะแล
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต  กำเนิดบรรพต
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทภา  โชติคัคนานต์
2. นางสาวพรนภา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาววรดา  เหล่ายั่งสกุล
4. นางสาวสุธา  สว่างประจิม
5. นางสาวอัมพร  สมบูรณ์ศรีสกุล
6. นางสาวเพ็ญพร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวพุ่มพวง  ปัญญาคำ
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถนิต  แซ่ย่าง
2. นายพสุธร  แซ่ย้าง
3. นายพีรพัฒน์  วงศ์ธิพงศ์
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต  กำเนิดบรรพต
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  แซ่กือ
2. นางสาวบุษบา  แซ่กือ
3. นางสาวมาลี  แซ่ย้าง
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมา  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวปุษาบุล  แซ่ย้าง
3. นางสาวอังศุมาลี  แซ่ซ้ง
 
1. นางปาริฉัตร  ขอบบัวคลี่
2. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยนุช  ป้ออี้
2. นายสมพงษ์  แซ่ท้าว
 
1. นายธัชญ์นันท์ธร  รัตนโชติปภาพร
2. นางศรีนภา  ขานไข
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวประภาพร  พูนใจสม
2. นายสัญชัย  แซ่ม้า
 
1. นายธัชญ์นันท์ธร  รัตนโชติปภาพร
2. นางศรีนภา  ขานไข
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาพร  แก้วสกุลไชย
 
1. นายโชคทวี  นันตา
 
31 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวมาลี  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายโชคทวี  นันตา
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายถ้าย  แซ่ซ้ง
 
1. นายโชคทวี  นันตา
 
33 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยาภรณ์  ฤทธิ์เนติกุล
2. นายชาลี  ตะวันแสงธรรม
3. นางสาวนภัส  แซ่เกอ
4. นายพิพัฒน์  ธันยาปภานิจ
5. นางสาวโชติกา  แซ่ม้า
 
1. นางณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร
2. นายโชคทวี  นันตา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวฐานีย์  สริตะ
2. นางสาวมาลี  เฮงปัญญากุล
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  หทัยพิชิตชัย
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งตะวัน  แซ่หว้า
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 0 - 1. นายวรัญญู  แซ่ว้าง
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายเอกภพ  แซ่ย้าง
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง