สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวรัญชนา  แซ่เล่า
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุพัตรา  ทินปาน
2. นายเอกภพ  อุไรรุ่งโรจน์
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารี  แซ่ม้า
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาพร  แก้วสกุลไชย
 
1. นายโชคทวี  นันตา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายเอกภพ  แซ่ย้าง
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง