สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุกัลย์  อย่างคุณธรรม
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 10 1. นางสาวจรรยาพร  แซ่ย้าง
2. นางสาวมาลี  แซ่กือ
3. นางสาวอาทิมา  ศิริยั่งยืน
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยาภรณ์  ฤทธิ์เนติกุล
2. นายชาลี  ตะวันแสงธรรม
3. นางสาวนภัส  แซ่เกอ
4. นายพิพัฒน์  ธันยาปภานิจ
5. นางสาวโชติกา  แซ่ม้า
 
1. นางณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร
2. นายโชคทวี  นันตา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งตะวัน  แซ่หว้า
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง