สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายอภิสิทธิ์  พิมานครองคีรี
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวอรณิชา  สว่างประจิม
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิยา  แตงอ่อน
2. นางสาวปรานี  นิธิกุล
3. นางสาวเมริษา  ทวีทรัพย์
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชุติมา  สินไพบูลย์เลิศ
2. นางสาวธันย์ชนก  สินไพบูลย์เลิศ
3. นางสาววารี  แซ่ย้าง
4. นายอนุชิต  มั่นคงเจริญกุล
5. นางสาวอัณศยา  แซ่ท้าว
 
1. นายปกรณ์  พูนใจสม
2. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวชุติมา  แซ่ย้าง
2. นางสาววิยะดา  แซ่ย่าง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตกุล
2. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสัมพันธ์  พิมานครองคีรี
 
1. นายศิริวัฒน์  แก้วกันหา
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายถ้าย  แซ่ซ้ง
 
1. นายโชคทวี  นันตา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวฐานีย์  สริตะ
2. นางสาวมาลี  เฮงปัญญากุล
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  หทัยพิชิตชัย
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นายอาทิตย์  ภูมิผล